Når du bor på Diakonissestiftelsens plejehjem Søster Sophies Minde eller på Salem eller er pårørende til en beboer, behandler vi dine personoplysninger

1.1 Dataansvarlig
Diakonissestiftelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer en ydelse til dig, som bor på et af Diakonissestiftelsens plejehjem eller som pårørende til en beboer.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på dpo@diakonissen.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne levere plejehjemsydelsen og indgå aftaler med henblik på at sikre den optimale pleje. Derudover er formålet at kunne efterkomme en række retlige forpligtelser, som bl.a. følger af reglerne på plejehjemsområdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Som beboer er behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå aftale mellem dig og Diakonissestiftelsen. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger, som vi får fra henholdsvis Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune: Navn, cpr.nr., adresse, postnummer, by, telefonnummer og helbredsoplysninger.

Som pårørende til en beboer sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger, som vi får fra dig: Kontaktoplysninger som navn, adresse og telefonnummer.

3.1 Kategorier af modtagere
Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, Diakonissestiftelsen er retligt forpligtet hertil.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Personoplysninger om dit helbred opbevares i henhold til bestemmelserne i journalføringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018, i 10 år. Andre almindelige personoplysninger opbevares i 5 år jf. forældelsesfristen. Personoplysninger om pårørende opbevares i 5 år.

5. Forpligtelser
At vi modtager personoplysningerne er en forudsætning for at vi kan levere den relevante ydelse.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på dpo@diakonissen.dk

Dine rettigheder er følgende:

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Diakonissestiftelsens behandling af dine personoplysninger.

Tilbage til Diakonissestiftelsens privatlivspolitik