GDPR for elever

Databeskyttelsespolitik for elever på UCD

Når du er elev på en af social- og sundhedsuddannelserne på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen behandler vi dine personoplysninger til en lang række formål. De fleste oplysninger har vi fået fra dig i forbindelse med din ansøgning og optagelse. Når du er elev her, accepterer du samtidig den måde, som Diakonissestiftelsen behandler dine personoplysninger på. Behandlingen sker i henhold til Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

Diakonissestiftelsen registrerer og behandler almindelige personoplysninger i henhold til persondataforordningens artikel 6. Følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger eller oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller oplysninger om seksuel orientering behandles med grundlag i persondataforordningens artikel 9.

Behandling og opbevaring

Diakonissestiftelsen behandler personoplysninger fortroligt. Personoplysningerne behandles og opbevares i Diakonissestiftelsens sagssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet. Dine personoplysninger slettes som hovedregel senest 5 år efter, du er dimitteret eller udmeldt på uddannelsen. Eksamensbeviser opbevares i henhold til reglerne i lovgivningen om erhvervsuddannelser.

Videregivelse af oplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til andre uden, at du oplyses herom, med mindre at Diakonissestiftelsen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre fx til offentlige myndigheder.

I forbindelse med sprogscreening på Grundforløbet videregiver vi relevante almindelige personoplysninger om dig samt dit cpr.nr. til vores databehandler Ventures, Udviklingsafdelingen, Aarhus Business College, CVR 48570658, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, Danmark, som vi har indgået databehandleraftale med.

Læs mere om Ventures her.

Oplysninger om dit cpr.nr. opbevares i krypteret form hos databehandleren.

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig, og ligeledes til at få rettet eventuelle urigtige oplysninger. Det gør du ved at kontakte rektor Kim Petersen på telefon 27 79 95 06 eller e-mail: kmp@diakonissen.dk.

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

  • Du har ret til at tilbagekalde et eventuelt afgivet samtykke, hvis Diakonissestiftelsen har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne.

  • Du har ret til at få slettet oplysninger, som Diakonissestiftelsen har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til.

Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte Diakonissestiftelsens databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@diakonissen.dk.

Du har ret til at klage til over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet ved at skrive til e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Læs mere i Diakonissestiftelsens privatlivspolitik her.

Som elev er du også dataansvarlig

Når du som elev arbejder med personoplysninger, er du som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger, som du behandler, og skal derfor følge reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen. Det handler bl.a. om at behandle oplysningerne sikkert og fortroligt og ikke behandle oplysninger, som du ikke har ret til. Behandling af personoplysninger kan udgøre en potentiel risiko for den person, oplysningerne handler om, og derfor skal du gøre dit optimale for at passe på oplysningerne. ‍Formålet med databeskyttelsesreglerne er at beskytte den person, man har oplysninger om: man skal beskytte og respektere vedkommendes grundlæggende ret til at bestemme over egne oplysninger samt vedkommendes ret til beskyttelse af oplysningerne.

Når du håndterer personoplysninger, betyder det, at du ”behandler” personoplysninger. Ordet ’behandling’ dækker over indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse samt analyse af personoplysninger.

‍Når man arbejder med personoplysninger, skal man gøre sig bekendt med behandlingsreglerne, herunder om man har et sagligt formål og et grundlag for at kunne behandle de oplysninger, man er i besiddelse af. Som elev vil du som udgangspunkt have et sagligt formål med din behandling, når det sker i studiefagligt øjemed. I de fleste tilfælde kan du anvende udtrykkeligt samtykke som grundlag.