Bliv en del af Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen

Uddannelsescentret har til huse i Diakonissestiftelsens charmerende gamle bygninger på Frederiksberg. De 160 år gamle bygninger danner i dag rammen om en moderne uddannelsesinstitution, hvor du både kan læse til sygeplejerske, blive professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation og tage en social- og sundhedsuddannelse. 

Et levende studiemiljø med et stærkt sammenhold

På hele Diakonissestiftelsens uddannelsescenter er vi ca. 700 elever og studerende og 45 ansatte.

 

En gruppe studerende danser på en græsplane.

Fælles idrætsdag for studerende fra de to professionsbacheloruddannelser. Foto: Thomas Wittrup.

    

Værdigrundlag

Vores daglige arbejde med at skabe uddannelse af høj kvalitet er forankret i Diakonissestiftelsens fem kerneværdier:

Medmenneskelighed, fordi vi er optagede af at give noget til andre. Ud over et engagement, pålidelighed og faglig dygtighed kendes vi på at besidde relationelle kompetencer, der sikrer den bedst mulige pleje og støtte til alle, der har brug for det.

Ordentlighed, fordi vi føler et helt særligt ansvar for at give den bedst mulige pleje, omsorg og støtte til alle, der har brug for det – uanset hvem man er.

Faglighed, der udtrykkes som høj kvalitet.

Synergi, fordi Diakonissestiftelsens medarbejdere bruger både deres fagfaglige og tværfaglige kompetencer, når der er brug for nye sammenhængende pleje- og omsorgsydelser.

Nytænkning, fordi vi skaber nye løsninger, som kan imødekomme behov i fremtiden – og gør det i samarbejde med brugere, frivillige, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Læs mere om Diakonissestiftelsen og vores værdier her.

Historien

Når du tager en uddannelse ved Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, bliver du del af et traditionsrigt sted med en lang historie. 

Uddannelse har været en integreret del af Diakonissestiftelsens virke, lige siden Diakonissestiftelsen blev etableret som et hospital og hjem for diakonissesøstre i 1863. De første diakonissesøstre blev oplært i at pleje syge og ældre, og deres oplæring dannede grundlag for etableringen af Danmarks første sygeplejerskeuddannelse.

Diakonissestiftelsen er således et sted med en lang historie og et stærkt værdigrundlag og er kendt for en høj faglighed og et medmenneskeligt værdisæt. Ud over uddannelsescenteret driver Diakonissestiftelsen blandt andet også hjemmepleje, plejehjem, psykiatriske bofællesskaber, hospice og børnehuse. Diakonissestiftelsen har drevet udviklingen på sundheds- og velfærdsområdet i 160 år. 

Du kan læse mere om Diakonissestiftelsens historie her

 

Et historisk billede af sygeplejersker fra 1941.

Et hold sygeplejersker fra januar 1941.

Partnerskaber

Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen og Københavns Professionshøjskole

På professionsbacheloruddannelserne er der en samarbejdsaftale og en driftsoverenskomst med Københavns Professionshøjskole, hvor Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen er udbyder af uddannelserne.

 

Internationalisering

Internationale samarbejdsaftaler

Nordiakonalt samarbejde

 

Andre partnerskaber

Vi indgår gerne i faglige partnerskaber og har blandt andet aftaler med:

 • Bispebjerg Hospital
 • ReBUS 
 • Center for Mental Robusthed og DSA

Sygeplejerskeuddannelsen samarbejder med Center for Mental Robusthed og DSA om et nyt projekt, der skal styrke den mentale sundhed blandt fremtidens sygeplejersker.

Sygeplejeuddannelser landet over har de seneste år oplevet et faldende ansøgerantal og en højere grad af stress og mistrivsel blandt de studerende. Samtidig vælger mange færdiguddannede sygeplejersker at forlade deres fag.  

Med vores projekt ønsker vi at sætte fokus på og styrke de studerendes trivsel under uddannelsen. Vi ønsker samtidig at bidrage til at fastholde dem i sygeplejefaget som færdiguddannede. 

Projektets målgruppe er studerende på sygeplejerskeuddannelsens 5.-7. semester. Projektet består i en blanding af undervisning og gruppebaseret træning af adaptive coping-strategier i forhold til oplevet mistrivsel.

Projektet forløber i perioden 2022-24. 

Forskning og udvikling

Mød den nyeste viden i din undervisning

På Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen prioriterer vi forskning og udvikling højt. Du vil derfor møde den nyeste forskningsbaserede viden i din undervisning på både 3K-uddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. 

Læs mere om vores visioner og forsknings- og udviklingsstrategi samt aktuelle projekter og udgivelser: 

 Aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter

PEP fløjte til Covid19 patienter

Projekttype: Forskningsprojekt

Deltagere: Lektor, ph.d Annette Mollerup i samarbejde med Parkerinstituttet, Frederiksberg Hospital samt forskere fra Hvidovre hospital og mikrobiologer fra Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital. Adjunkt Karsten Wegener samt studerende fra UCD inddrages i projektet.

Formål: At undersøge om individer med tidlig covid-19 (ikke hospitalsindlagte) kan forebygge forværring af luftvejssymptomer ved tidlig opstart med PEP fløjte (som egenomsorg).

Metode: RCT-studie (lodtrækningsforsøg), der skal sammenligne selvrapporterede symptomer blandt to grupper, hvor den ene gruppe får udleveret en PEP-fløjte, mens den anden gruppe er kontrolgruppe.

Status: Selve projektet er afsluttet med inklusion af i alt 378 deltagere. I efteråret 2021 er afrapporteret hovedartikel med primært effektmål (selvrapporterede symptomsværhedsgrad). I 2022-2023 forventes publicering af yderligere to artikler fra samme forfattergruppe med data om effekter relateret til subgrupper samt sekundære effektmål (hospitalsindlæggelse, mortalitet, medicin, senfølger, langtidsopfølgning).

Herudover er planlagt opfølgende delstudie (efterår 2022) med brug af kvalitative interview-data om oplevelse af brug af PEP-fløjte herunder effekt. I dette delstudie deltager Karsten Wegener og evt. også studerende i forbindelse med bachelorprojekt. Resultater af dette kvalitative delstudie forventes publiceret i 2023.

Borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling

Projekttype: Forskningsprojekt

Deltagere: Lektor, ph.d. Kim Jørgensen i samarbejde med Bengt Karlsson, Professor, og Morten Hansen, pædagog og recoverymentor.

Formål: At skabe viden om hvordan professionelle på de særlige pladser arbejder recoveryorienteret.

At undersøge brugernes oplevelse af, hvordan behandlingen og rehabiliteringen på de særlige pladser har understøttet deres recoveryproces. Har de fx opnået større livskvalitet, ophørt eller reduceret misbrug, bedre redskaber til at håndtere psykiske og sociale vanskeligheder?

Metode: Fokusgruppeinterviews tematiseres ved hjælp af kvalitativ indholdsanalyse

Status: Projektet er godkendt af Region Hovedstadens videnskabsetiske komite. Planen er at indsamle data i form af fokusgruppeinterviews med professionelle og brugere i 2022, og data transskriberes og analyse påbegyndes.

Recoveryorienteret tværsektoriel model - sammenhæng i de professionelle indsatser på tværs af behandlingspsykiatrien og kommunen

Projekttype: Forskningsprojekt

Deltagere: Lektor, ph.d. Kim Jørgensen i samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland, forskernetværket, og Rudersdal Kommune. Arbejdsgruppen består af Kim Jørgensen, Projektleder, Kate Aamund, Seniorforsker, Bengt Karlsson, Professor, Morten Hansen pædagog og recoverymentor samt Tonie Rasmussen, Fagkonsulent.

Formål: At udvikle en holistisk og recoveryorienteret tværsektoriel model, der har til formål at forbedre brugernes oplevelse af tilfredshed, håb, muligheder og styrket empowerment.

At skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser, hvor de tværsektorielle indsatser løbende tilpasses brugernes behov for professionel hjælp og støtte.

At skabe god tværgående sammenhæng og koordinering af alle professionelle indsatser og samarbejdsflader, der i udgangspunktet er omkring voksne brugere med alvorlige psykiske lidelser og komplekse problemstillinger.

At sætte fokus på borgerens livskvalitet og medvirke til reducering af genindlæggelser.

Metode: Aktionsforskningsdesign, hvor viden samskabes mellem brugere af psykiatri, professionelle i praksis og forskergruppe. Resultaterne af den samskabende proces transskriberes og tematiseres ved hjælp af kvalitativ indholdsanalyse.

Status: Projektet er godkendt af Psykiatrisk Center Nordsjælland, Rudersdal Kommune, juridiske og etisk forelægger godkendelse. Kim Jørgensen har afholdt tre workshops med forskere, professionelle og brugere af psykiatri, og data analyseres. Og Kim Jørgensen arbejder på to videnskabelige artikel efteråret 2021 og foråret 2022. Projektet afsluttes i 2022, hvor den sidste artikel submittes

Scoping Review

Projekttype: Forskningsprojekt

Deltagere: Tidligere studerende fra E21, Kristina Refstrup Sørensen, Mirna Saad Bunni, Johanne Sangild og Lektor, ph.d. Kim Jørgensen.

Formål: At belyse de overvejelser sygeplejersker gør sig, når de udøver sygepleje til mandlige patienter. Bliver mænd overset i deres psykiske og eksistentielle behov?

Metode: Projektet designes som et scoping review for at belyse nyeste viden inden for dette område.

Status: De studerende udfører søgning og udvælgelse af artikler og tematisering. Reviewet skal indsendes til et peer review tidsskrift, og dette forventes at ske i 2023.

Forskning vedr. Sygeplejerskekohorten

Projekttype: Forskningsprojekt

Deltagere: Mette Stabell, adjunkt, og Helle Farsinsen, adjunkt deltager sammen med forsker ved Neurologisk afdeling og leder af Den Danske Sygeplejerskekohorte, ph.d., Mette Kildevæld Simonsen:

Formål: At undersøge, hvordan danske sygeplejerske vurderer deres eget arbejdsmiljø fordelt på uddannelseslængde

Metode: Tværsnitsundersøgelse med afsæt i data fra den danske sygeplejerskekohorte.

Status: I proces – forventes afsluttet medio 2023

Udvikling af evidensbaserede standarder for læringsmiljø for sygeplejestuderende og introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Styregruppen består af den ph.d.-studerende, tre chefsygeplejersker, sygeplejefaglig seniorforsker, uddannelseskonsulent (alle fra BFH), samt to sygeplejestuderende og en docent fra KP. Fra UCD deltager uddannelseslederen og en sygeplejestuderende.

Formål: Formålet er:

1. At udarbejde en standard for optimale, evidensbaserede læringsmiljøer for sygeplejestuderende på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (systematisk review)

2. At udarbejde en standard for optimale, evidensbaserede, introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (systematisk review)

3. At implementere og evaluere virkninger af standarderne

Metode: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) er rammen, hvor implementering af standarder for optimale læringsmiljøer og introduktionsprogrammer vil blive implementeret. Alle afsnit vil i 2023 bliver undervist i standarderne og de vil efterfølgende implementeres. Ansvaret for implementering ligger hos de kliniske vejledere, kliniske undervisere, oversygeplejersker og den ph.d.-studerende.Derudover implementeres standard for introduktionsforløb for nyansatte sygeplejersker i samme periode. Ansvaret for implementering ligger hos kliniske sygeplejespecialister, oversygeplejersker og mentorer (som udpeges ved projektstart) og den ph.d.-studerende. Designet er mixed-methods og indeholder et systematisk review, to tværsnitsundersøgelser, samt multiple semistrukturerede interviews.Status: Gennemføres i 2023

Fokus på sygeplejefaglighed i det borgernære sundhedsvæsen

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Lektor Hanne Krogager samt adjunkt Anne-Kathrine Mathiassen

Formål: At fremme de studerendes interesse for at arbejde i det borgernære sundhedsvæsen efter endt uddannelse ved at øge fokus på sygeplejefagligheden i denne del af sundhedssektoren i sygeplejerskeuddannelsens curriculum

Udviklingen i sundhedsvæsenet tyder på, at der i fremtiden vil være et øget behov for sygeplejefaglig ekspertise i det nære sundhedsvæsen pga. omstruktureringer, afkortede indlæggelsesforløb, telemedicinske løsninger og demografiske ændringer med flere multisyge og meget gamle borgere. Sygeplejersker i det borgernære sundhedsvæsen står derfor over for mange komplekse, faglige udfordringer. Samtidig er der imidlertid én udfordring, som overskygger de andre udfordringer, nemlig rekruttering og fastholdelse af uddannede sygeplejersker i denne del af sundsvæsenet

Metode: Projektet designes som en forløbsundersøgelse med anvendelse af metodetriangulering

Status: Projektbeskrivelse foreligger og projektet opstartes i forårssemesteret 2022.

Med forskeren på arbejde

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Adjunkt Anne-Katrine Mathiassen og studerende i samarbejde med seniorforsker Britta Hørdam

Formål: At undersøge ældre plejehjemsbeboeres oplevelse af selvvurderet helbred og livskvalitet under coronanedlukningen før og efter covid-19-vaccination

Formålet med at inddrage studerende er:

 • At give studerende et indblik i, hvordan interviews gennemføres
 • At øge studerendes interessere for aldring og ældreområdet
 • At skabe sammenhæng mellem uddannelse i forskning, evidensbaseret sygepleje og klinisk praksis på ældreområdet
 • At skabe sammenhæng mellem undervisningsaktiviteter på uddannelsen
 • At skabe sammenhæng mellem forsknings – og udviklingsaktiviteter på uddannelsen

Metode: Undersøgelsen er en deskriptiv forundersøgelse, hvor 5 beboere i alderen 85 – 93 år på et plejehjem deltager i semistrukturerede interviews. Da den enkeltes livskvalitet kan være påvirket af årstiden, er interviews fordelt både vinter- og forårsmåneder, så der er to interviews i hver periode – i alt fire interviews pr. beboer. Hvert interview varer 45-60 min. og danner baggrund for analyse og bearbejdning efterfulgt af publicering og mulige afledte nye undersøgelser.

Status: 10 studerende fra 4. semester har meldt sig til deltagelse i projektet siden ultimo november 2021. Foreløbig har tre studerende aktivt deltaget i interviews under skiftende coronanedlukninger. Flere interviews er planlagt, ligesom der vil være et tilbud for 4. semesterstuderende i løbet af foråret 2022. Deltagelse i bearbejdning og publicering er aftalt

Et abstract er antaget til præsentation på 26. Nordiske Gerontologikonference i Odense i juni 2022

Nordiakonalt samarbejde:  ”Hjemløshed i storbyen” – Udfordringer og muligheder i mødet med marginaliserede borgere

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Lektor Eva Ohmann i samarbejde med deltagere fra Nordiakonale institutioner Sverige, Norge og Finland

Formål: Udvikle intensivkursus for sygeplejestuderende med henblik på at øge kendskab til og forståelse omkring hjemløse menneskers situation. Herudover er formålet at de studerende får mulighed for at drøfte, hvordan de enkelte diakonale uddannelsesinstitutioner kan bidrage til at tydeliggøre og belyse problemstillinger omkring hjemløshed, hvilket henviser til de sundhedsudfordringer hjemløse mennesker oplever og dermed de samfundsmæssige udfordringer, hjemløshed kan afstedkomme.

Status: På baggrund af projektbeskrivelse og søgning af økonomisk støtte modtog projektet 31.670 Euro i 2020/2021 af Nordplus.

Intensivkursus med deltagelse af 40 sygeplejestuderende fra de samarbejdende institutioner er gennemført maj 2022 på Louisenberg Diakonale Højskole i Oslo.

 

Human Flourishing Wonder & Education

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Jan B. W. Pedersen i samarbejde med Professor Anders Schinkel, Dr Lynne Wolbert og Professor Doret De Ruyter fra Vrije University, Amsterdam.

Formål: At præsentere et fyldestgørende argument for hvorfor ’menneskelig blomstring’ bør være det overordnede mål for uddannelse.

Metode: Konceptuel analyse

Status: Argumentet er udformet og der arbejdes på at færdiggøre artiklen, hvori argumentet udfoldes. Der satses på publikation i British journal of Education i 2022.

Styrkelse af den mentale sundhed blandt fremtidens sygeplejersker

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: DSA, psykolog Eva Hertz, sygeplejestuderende på 5. semester og adjunkt, Linda Kaasgaard.

Formål: I et overordnet samfundsperspektiv er det afgørende, at vi fortsat evner at uddanne og fastholde sygeplejersker i faget samt at sikre deres trivsel såvel i studie- som i arbejdsliv. Tendenser indenfor en række områder peger dog på en bekymrende udvikling. Uddannelsesmæssigt kan vi dog konstatere faldende søgetal på sygeplejestudiet. Dertil kommer, at flere unge rammes af stress og mistrivsel under deres studietid. Det giver tydelige udfordringer i forhold til at sikre uddannelsesvejen for fremtidens sygeplejersker.

Vi ønsker derfor at handle og bidrage til løsningen, fremfor at se til imens problemet vokser. I projektet anvender vi en kombination af veldokumenterede greb og metoder, og vi sætter ind på et vitalt tidspunkt i studietiden (det sidste år af uddannelsen), så fremtidens sygeplejersker kan gå stærkere ind i arbejdslivet med mere mod og tro på sig selv – både til gavn for dem selv og til gavn for hele vores samfund.

Metode: Indsatsmodellen består af en blanding af undervisning og gruppebaseret træning af adaptive coping-strategier i forhold til oplevet mistrivsel. Projektets kerneelementer er dermed et struktureret undervisningsforløb i overgangen fra 5. til 6. semester (december/januar 22/23) samt et træningsforløb med 4 gruppesessioner, hvoraf de 3 ligger i 6. semester (forår 2023) og den sidste i 7. semester (efterår 2023).

Via undervisningsforløbet (3x6 timer = 18 timer) tilegner de studerende sig psykologiske færdigheder, der gør dem bedre til at mestre studie- og arbejdsliv. Via træningsforløbet arbejder de studerende individuelt og gruppevis med at træne deres psykologiske strategier via instruktive støttematerialer (bog og app) og et faciliteret coachingforløb. Disse kerneelementer anvendes frem til uddannelsens afslutning. Der evalueres både løbende og afslutningsvis på deltagernes udbytte af projektdeltagelsen. Evalueringen tager sigte efter at måle på deltagernes oplevede udbytte af projektdeltagelsen.

Status: Der er afholdt møder forår og tidlig efterår 2022. Projektet igangsættes dec. 2022.

Spin, Sygepleje i Norden. Nordiakonalt samarbejde

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Lektor Eva Ohmann i samarbejde med diakonale uddannelsesinstitutioner i Sverige, Norge og Finland

Formål: Udvikle studieretningen Sygepleje i Norden, herunder: Designe et samarbejde mellem de deltagende institutioner, som gør det muligt at organisere minimum ét obligatorisk udenlandsophold for studerende på studieretningen, hos én af netværksparterne

Status: Der er afholdt Praksiskonference i foråret 6-7 maj 2019 på UC Diakonissestiftelsen.

Projekt Nytænkning af sammensætning af 6. og 7. (NEW projektet):

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Adjunkter og lektorer fra UCD og KP. 

Formål: Formålet er at øge den studerendes selvstændighed og træne klinisk lederskab, så uddannelsesændringen bidrager til at minimere ansvarschok i transitionen fra studie til arbejde, herunder:

At styrke studerendes selvstændighed i udøvelsen af klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i en kompleks og tempofyldt praksis

At mindske afstanden fra den sidste kliniske undervisningsperiode til dimission

At styrke sammenhængen mellem teori og praksis ved at skabe bedre kobling mellem klinisk uddannelse og bachelorprojekt med fokus på udvikling og kvalificering af relevante kliniske problemstillinger

Metode: Udviklingsprojektet skal gennem stringent brug af udviklings- og evalueringsmetoder skabe viden, der kan danne grundlag for organisering af 6. og 7. semester med henblik på at bedre transitionen mellem studie og professionel praksis.

Status: Projektet er påbegyndt i efterårssemesteret 2021 og foreløbig planlagt til at fortsætte til forårssemestret 2023.

Udvikling af Individuel studieplan i klinisk undervisning

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Samarbejde mellem repræsentanter fra psykiatri, primær sektor, hospitaler og studerende fra KP, UCD og CHRU

Formål: At udvikle et redskab, der understøtter det kliniske undervisningsforløb, herunder:

Afklaring af faglige krav og forventninger

Bedst mulige læringsbetingelser

Udgangspunkt for samarbejdet mellem studerende og klinisk vejleder/klinisk underviser

Dynamisk dokument der løbende skal justeres og opdateres af den studerende

Status: Der er udviklet et redskab, Logbog for læring i klinisk uddannelse, som pilottestes i forårs- og efterårssemestret 2022 på udvalgte kliniksteder.

Forskningsbaseret formidling af religionsvidenskab

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Adjunkt Kasper Dalgaard samt studerende fra 3K-uddannelsen.

Formål: Udvikling af nye asynkrone måder at formidle undervisning, herunder fx kristendomshistorien. Som supplement til undervisningen udgives ugentligt to videoer med forskningsbaseret formidling af religionsvidenskab. Studerende inddrages i udviklingen af videoerne. Projektets formål er at undersøge muligheder for bedre at inddrage alle kategorier af studerende og læringsresultater ved at anvende visuel, asynkron e-læring, understøttet via online medieplatform. Der er tale om forskningsformidlingsvideoer som forklarer om et emne på ca. 15-20 minutter, der kan anvendes som fx blended learning.

Metode: Asynkron videooptagelse og redigering af omdidaktiseret undervisningsmateriale.

Status: Igangsat fra efteråret 2021. Videreudvikling og videoudgivelser pågår kontinuerligt.

 

ØMT - øget mental trivsel

Projekttype: Udviklingsprojekt

Deltagere: Adjunkt Linda Kaasgaard & lektor Mie Østergaard Jørgensen

Formål: Formålet er:

 • At styrke den enkeltes studerendes mentale trivsel på studiet gennem deltagelse i et faciliteret socialt praksisfællesskab med andre studerende.
 • At de studerende får mulighed for at dele erfaringer og opnå viden om udvalgte tematikker og dermed får italesat forskellige oplevelser af at være studerende i et samfund med en præstationspræget ungdomskultur.
 • At sikre fastholdelse af de studerende på uddannelsen.

Metode: Projektets metode er inspireret af aktionsforskning med ønsket om en deltagerbaseret tilgang, hvorved udviklingsprojektet bl.a. tager afsæt i deltagernes presserende oplevede problemstillinger samt viden fra forskning om de aktuelle problemstillinger i ungdomskulturen. Aktionsforsknings som metode giver adgang til ny viden gennem dialog, refleksion og handling med ønsket om at få studerende og deres praksisfællesskaber til at blomstre.

Status: Projektet er under udarbejdelse. Der forventes rekruttering af studerende i uge 20-25 2023, med opstart af ØMT-gruppen i september /oktober 2023.

 

Kvalitetssikring, tal og fakta

Kvalitetssikring

GDPR

Når du er studerende ved professionsbacheloruddannelsen i sygepleje eller i kristendom, kultur og kommunikation, behandler vi dine personlige oplysninger til en lang række formål. Du kan læse mere om GDPR ved Københavns Professionshøjskole her

Kvalitetssikring af 3K-uddannelsen

Kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen

Kontakt

Adresse

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen 
Peter Bangs Vej 3A
2000 Frederiksberg

sygeplejerske@ucdiakonissen.dk
3K@ucdiakonissen.dk 
T: 38 38 44 00

Anne Regitze Lind Holm

Anne Regitze Lind Holm

Uddannelsesleder

T: 38 38 47 84
E: anrl@ucdiakonissen.dk

Kim Petersen

Kim Petersen

Rektor


E: kmpe@diakonissen.dk

Studievejledning

Anni Bendtsen

Anni Bendtsen

Studievejleder

T: 60111772
M: anbe@ucdiakonissen.dk

Eva Aggernæs

Eva Aggernæs

Studievejleder


T: 38 38 44 59
E: evsa@ucdiakonissen.dk

 

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen

SU og SPS-vejleder


T: 38 38 44 43
E: tajo@ucdiakonissen.dk