Kurser i Kristendom, Kultur og Kommunikation

Kristendom, kultur og kommunikation på UC Diakonissestiftelsen udbyder inden for loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet inden for det kristendoms-og kirkefaglige område er velegnet til f.eks. kirke- og kulturmedarbejdere, der ønsker at opkvalificere sig inden for området. Som enkeltfagsstuderende følger du de ordinære studerende på kristendom, kultur og kommunikation. Der kan dog være tale om særligt tilpassede forløb, herunder særlige eksamensformer, da de ordinære studerende ofte skal levere tværfaglige opgaver, som forudsætter deltagelse i andre undervisningsforløb. Der stilles løbende vejledning til rådighed inden for de rammer, som kristendom, kultur og kommunikation giver mulighed for.

Kursus

ECTS

Pris

Kursusstart

Kristendomskundskab I

10

5.000,- DKK

5. november 2020

I kristendomskundskab I er fokus på kirkehistorie og konfessionskundskab. Der arbejdes med, hvordan og hvorfor den kristne kirke har udviklet og forgrenet sig til den mangfoldighed af kirkesamfund, der eksisterer i dag. Formålet med faget er, at du som studerende bliver i stand til at agere indsigtsfuldt og reflekteret i kristendomsfaglige kontekster.

 

Mål for læringsudbytte

Viden

Den studerende har viden om

 1. den kristne kirkes historie og praksis
 2. kristendommens betydning for kultur og samfund, herunder forholdet mellem kirke, stat og civilsamfund i Danmark
 3. udvalgte konfessioners bekendelsesskrifter


Færdigheder

Den studerende kan

 1. identificere kristne grundbegreber og skelne mellem forskellige trossamfund og deres praksis
 2. demonstrere indsigt i kirkens, herunder særligt folkekirkens, historie og praksis og reflektere over dens samspil med kultur og samfund
 3. redegøre for den unikke kirkeligt-konfessionelle situation i Danmark


Kompetencer

Den studerende kan

 1. deltage i kristendomsfaglige samtaler på et teoretisk og historisk kvalificeret grundlag samt formidle kristendomsfaglige emner til en udvalgt målgruppe.

 

 

Kristendomsfagligt fordybelsesforløb

10

5.000,- DKK

24. august 2020

Forudsætningen for at deltage i dette forløb er, at kristendomskundskab I og II er gennemført, eller at tilsvarende viden, færdigheder og kompetencer kan dokumenteres.

I det kristendomsfaglige fordybelsesforløb skal der vælges mellem et undervisningsforløb i eksegese og et undervisningsforløb i systematisk teologi.

Eksegese:

I eksegese arbejdes der med nytestamentlige tekster (læst på dansk) ud fra videnskabelige metoder knyttet til faget samt en indføring i relevante teologiske eller historiske problemstillinger knyttet til teksterne.

Systematisk teologi:

I systematisk teologi tages der udgangspunkt i aktuelle teologiske diskussioner/udfordringer. Det undersøges, hvad diskussionerne/udfordringerne handler om, hvorfor de er opstået, og hvilke synsvinkler der er i spil. Ud fra bibelske tekster og forskellige dogmatikker arbejdes der med, hvordan teologi og aktivitet hænger sammen i de aktuelle situationer.

 

Mål for læringsudbytte:

Viden

Den studerende har viden om

 1. specialiserede kristendomsfaglige problemstillinger
 2. historiske og aktuelle teologiske positioner og tekster
 3. centrale teorier og praksis- og kommunikationsformer inden for kristendom og teologi


Færdigheder

Den studerende kan

 1. redegøre for udvalgte teksters og problemstillingers betydning for teologisk tænkning historisk og aktuelt
 2. anvende forskellige metoder og teorier på bibelske og teologiske tekster i relation til kristendommens praksis- og kommunikationsformer
 3. analysere aktuelle teologiske problemstillinger ud fra indholdet af udvalgte bibelske og teologiske tekster samt ud fra kristendommens virkningshistorie


Kompetencer

Den studerende kan

 1. vurdere og diskutere forskellige teorier og metoder i relation til læsning af bibelske og teologiske tekster
 2. vurdere og diskutere historiske og aktuelle teologiske problemstillinger i relation til kristendommens praksis- og kommunikationsformer
 3. selvstændigt forholde sig til kristendomsfaglige problemstillinger og indgå kvalificeret i dialog herom med andre faggrupper i praksisfeltet.

 

 

Afslutning af kurset

Enkeltfagskurser på kristendom, kultur og kommunikation afsluttes med en skriftlig opgave, der besvarer en selvvalgt problemformulering. Problemformuleringen skal godkendes af en af uddannelsens undervisere.
Opgaven skal følge tekniske retningslinjer for opgaveskrivning på kristendom, kultur og kommunikation, og den vurderes efter 7-trinskalaen.

For kurser på 5 ECTS gælder det, at den afsluttende opgave skal have et omfang på 14.400 – 19.200 tegn inkl. mellemrum (svarende til 6 – 8 sider).

For kurser på 10 ECTS gælder det, at den afsluttende opgave skal have et omfang på 19.200 – 24.000 tegn inkl. mellemrum (svarende til 8 – 10 sider).

Adgangskrav

Du skal som udgangspunkt opfylde adgangskravene til uddannelsen

 • For at læse fag fra vores bacheloruddannelser skal du have en adgangsgivende eksamen, og du skal opfylde uddannelsens specifikke krav til beståede fag og niveauer.
 

Vi kan ikke garantere en plads

Optagelse på enkeltfag via tompladsordningen forudsætter ledige pladser på det enkelte undervisningshold. Vi kan desværre være nødsaget til at afslå din ansøgning, hvis et fag er fuldt booket, når uddannelsens fuldtidsstuderende har tilmeldt sig.

 

Betaling

Betalingen opkræves via faktura, efter du er optaget på faget. Da optagelse på tompladsordningen typisk sker tæt på studiestart, er betalingsfristen ofte kort.

Betalingen opkræves én gang pr. semester. Du binder dig for ét semester ad gangen og kan derfor ikke få din deltagerbetaling refunderet, hvis du ønsker at stoppe midt i et semester. Hvis du fortryder inden studiestart eller senest 15. september/februar, kan du dog få det indbetalte beløb refunderet.

Udmeldelse og evt. refundering skal ske skriftligt via denne afmeldingsblanket (link til afmeldingsblanket).

 

Hvad dækker betalingen?

Deltagerbetalingen omfatter både deltagelse i undervisning og eksamen. Du har tre eksamensforsøg, men din indskrivning på faget er gældende i maksimalt et år. Det er derfor ikke altid muligt at aflægge tre prøveforsøg.

Hvis du ikke aflægger alle tre prøveforsøg inden for et år, og du ønsker at tilmelde dig faget igen, skal du søge optagelse på ny. Ved optagelse på ny er det den til enhver tid gældende pris, vi opkræver.

Instruktørmateriale - kun tilgængeligt med login