Velkommen til Momentet

D. 1. oktober 2023 åbner Momentet - Diakonissestiftelsens nye socialpsykiatriske botilbud for unge voksne i alderen 18-35, med komplekse psykiske og sociale problemstillinger og støttekrævende behov.

Momentet er baseret på høj kvalitet og ordentlighed. Vi leverer hjælp og støtte i form af midlertidige boliger, aktiviteter og faglige indsatser i et døgnbemandet tilbud. Momentet er et § 107-tilbud med 19 pladser centralt i Gentofte.

Vi er en del af Diakonissestiftelsen – en organisation med mange års erfaring i omsorg, behandling og hjælp til udsatte borgere. Diakonissestiftelsen driver alle aktiviteter på non profit-basis med faglighed, menneskelighed og kvalitet som kerneværdier.

Kerneydelsen

Momentet tilbyder en helhedsorienteret socialfaglig, recovery-orienteret indsats med fokus på inddragelse af den unge voksne gennem hele forløbet. Vi arbejder målrettet, inddragende og resultatorienteret i tæt samarbejde med sagsbehandlere og borgere.

Helhedsorienteret tværfaglighed
Medarbejderteamet består af specialiserede socialpædagoger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, psykoterapeuter og socialrådgivere og eksterne samarbejdspartnere.

Målgruppen
Momentet et tilbud til unge voksne i alderen 18-35 år med komplekse psykiske og sociale problemstillinger med behov for døgndækning og moderat til omfattende støttebehov.

Målsætningen
Målsætningen for ethvert forløb er at hjælpe den unge voksne med at opnå forbedret livskvalitet og selvforsørgelse samt styrkede evner til at realisere egne ønsker, håb og drømme.

  • Vi skaber varige resultater gennem socialfaglige, evidensbaserede metoder.
  • Vi reducerer totalomkostningen pr. borger gennem veltilrettelagte, målrettede indsatser.
  • Vi dokumenterer og afrapporterer på mål og resultater.
  • Vi bidrager til at kvalificere bestillinger og understøtte myndighedsopgaven.

Værdigrundlag
Momentet er forankret i Diakonissestiftelsens mangeårige erfaring inden for omsorg, pleje og socialt arbejde. Vores indsats bygger på fem kerneværdier: Medmenneskelighed, ordentlighed, faglighed, synergi og nytænkning.

Høj kvalitet, pålidelighed og innovation står centralt i vores tilbud, og vi lægger vægt på at yde den bedst mulige pleje, omsorg og støtte til alle borgere.

Sådan arbejder vi

Momentet skaber sammenhæng på tværs af fagligheder. Vi tilpasser indsatserne løbende og inddrager relevante perspektiver, fagligheder og metoder for at skabe progression.

Metodisk værktøjskasse
Momentets indsats har udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering, og sociale fællesskaber og relationer er en grundsten i vores indsats. . Vi sammensætter metodepakken individuelt og efter behov, herunder bl.a. ICM, ADL, SFT, dobbelt KRAM samt dialogbaserede værktøjer. Momentets indsats har udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering.​Alle medarbejdere indgår i systematisk supervision for at sikre høj faglig kvalitet i indsatsen.

Koordinerende kontaktperson
Den unge voksne tilknyttes et koordinatorteam, som sikrer intern og ekstern sammenhæng og progression jf. handlingsplanens mål. Teamet understøtter den unge voksnes dialog med jobcenter, sundhed og psykiatri mv. og sikrer kvalitet i indsatserne og myndighedsdialogen.

Fleksibilitet og struktur
Momentet lægger vægt på at sikre et godt match mellem den unge voksnes behov og den indsats, der leveres. Derfor afholdes der et dialogmøde mellem myndighed, borger og Momentet umiddelbart efter udredning og visitation. Her tilvejebringes viden om den unge voksnes motivation og ønsker, og der grundlægges en tillidsfuld relation  for at styrke det fremtidige samarbejde.

Dokumentation og afrapportering
Indsatser i Momentet er datadrevne, både kvalitativt og kvantitativt. Vi indsamler data for udvalgte indikatorer og anvender dem i tilrettelæggelse og opfølgning på den individuelle indsats for at sikre, at den unge opnår de aftalte mål. Der afrapporteres på progression i aftalte intervaller samt form til den bestillende myndighed.

Kompleksitet mødes med helhedsorientering i Momentets indsatser.Kompleksitet er

Momentets recoverybaserede tilgang sikrer progression og holdbare løsninger

Samarbejde og fælles mål - en forudsætning for stærke indsatser

Momentet er en driftssikker og løsningsorienteret samarbejdspartner - en erfaren og konstruktiv leverandør af ydelser på det socialpsykiatriske område. Vi har i mange år samarbejdet med kommuner i Hovedstadsområdet om at sikre virksomme indsatser for borgere i en bred vifte af målgrupper. Vi prioriterer at opbygge og vedligeholde en god og tæt samarbejdsrelation gennem løbende dialog med kommunerne.'

Et fleksibelt tilbud
Vi lægger vægt på at tilpasse indsatsen til borgerens behov og motivationsniveau og sammen med vores kommunale samarbejdspartnere at bygge bro til andre tilbud, der kan sikre øget tilknytning til uddannelse, beskæftigelse og sociale fællesskaber.

Momentet arbejder med dokumentation som et centralt element i den samlede ydelse. Vores ambition er at skabe et solidt grundlag for evaluering. Samtidig ønsker vi at mindske arbejdsbyrden for kommunen i vurderinger og beslutninger om hvert forløbs videre udvikling. Dokumentationen kan have særlige fokusområder tilpasset kommunens behov og ønsker, og afrapportering sker i aftalte intervaller.

To mennesker taler sammen ved et havebord

Vi arbejder ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker, og vi lytter til, hvad der er vigtigt for borgeren. Foto: Karen Grønkjær.

Kontakt os
Vi indgår gerne i en dialog om, hvilke behov jeres borgere har. Vi er et privat, non-profit tilbud og er åbne for samarbejder med alle kommuner.

Yderligere information
Tilbudsportalen.dk for aktuelle takster.

Leder Thomas Hald Petersen T: 39 98 49 40 E: thpt@gentofte.dk W: diakonissestiftelsen.dk