Klageadgang

Før du klager

Har du et problem eller føler du dig ikke hørt eller imødekommet, er det en god idé at kontakte enten uddannelsesvejleder, kontaktlærer, uddannelsesleder, praktikvejleder eller uddannelseskonsulenten i Frederiksberg kommune eller Region Hovedstaden (for elever på hovedforløb). De relevante personer vil være parate til at hjælpe, støtte og lytte til dig.

Skolens afgørelser vedr. optagelse, udelukkelse fra undervisning m.m.

Du kan klage skriftligt og personligt over Social- og sundhedsskolens afgørelser vedrørende optagelse og udelukkelse fra undervisning, herunder midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til en anden skole.

Din klage skal være modtaget på skolen senest 4 uger efter, at du har modtaget den afgørelse, du ønsker at klage over. Herefter vil skolen meddele dig, hvad skolens holdning er til klagen. Du har 1 uge til at komme med bemærkninger til sagen. Hvis skolen ikke er enig i klagens indhold, sender skolen klagen med alle bemærkninger videre til undervisningsministeriet. Det er skolen, der beslutter, om du kan fortsætte undervisningen, hvis du har klaget over udelukkelse fra undervisningen eller midlertidig hjemsendelse.

Prøver og eksamen

Du kan personligt og skriftligt klage over prøver og eksamen på  Social- og sundhedsskolen. Du skal begrunde, hvorfor du klager.

Din klage kan vedrøre:

  • prøvegrundlaget, som kan være prøvespørgsmål, opgaver og lignende set i relation til uddannelsens mål og krav
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

Skolen skal modtage klagen senest 2 uger efter, at du på normal vis har modtaget bedømmelse af prøve. Skolen kan dispensere for tidsfristen, hvis der er forhold, der begrunder det.

Som bilag til klagen skal du vedlægge kopi af den stillede opgave og kopi af egen opgavebesvarelse. Skolens skal udlevere kopier af disse til dig til brug for klagesagen.

Skolen forelægger klagen for de oprindelige bedømmere, der normalt har 2 uger til at udtage sig om klagen. Denne udtalelse danner grundlag for skolens afgørelse i de faglige spørgsmål. Klageren får herefter mulighed for at kommentere bedømmernes udtalelse.

Afgørelse af klager træffes af skolen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagers kommentarer til til udtalelsen.

Skolens afgørelse skal være skriftlig og begrundet.

Afgørelsen kan føre til:

  • en ny bedømmelse
  • tilbud om en ny prøve
  • at klageren ikke får medhold

Kun når bedømmerne er enige, kan skolen afgøre, at klageren ikke får medhold. Skolen skal straks give klageren og bedømmerne meddelelse om afgørelsen.

Se mere i prøvebekendtgørelsen (BEK 41 af 16/01/2014) - kap. 10 her

Praktikvirksomheden

Du kan klage skriftligt og personligt over praktikvirksomheden. Hvis en elev og et praktiksted er stærkt uenige, skal uenigheden indbringes for det Lokale UddannelsesUdvalg, der skal arbejde for at skabe et forlig.

Afgørelser vedrørende merit og anerkendelse af realkompetencer

Er du utilfreds med en afgørelse, der omhandler merit eller realkompetence på Social- og sundhedsskolen, kan du personligt og skriftligt klage til Kvalifikationsnævnet. Du skal indbringe klagen senest 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet men sendes skriftligt til skolelederen på Social- og sundhedsskolen, der skal vurdere klagen på ny. Hvis skolen fastholder afgørelsen, sender skolelederen afgørelsen videre til Kvalifikationsnævnet med en skriftlig begrundelse for, at klagen ikke kan imødekommes. Kvalifikationsnævnet vurderer klagen og træffer den endelige administrative afgørelse i sagen. Herefter informeres klageren og skolen om afgørelsen.

Se bekendtgørelsens bestemmelser om klager (kapitel 18) her