Tre stående mennesker

Rektor Kim Petersen, seniorforsker, PhD Britta Hørdam og Adjunkt, cand. cur. Anne-Katrine Rønn Mathiassen

Med Forskeren i Felten

                  i ældreplejen

Aktuelt gennemføres en serie semistrukturerede interviews med ældre på plejehjem, hvor fokus er på de ældres selvvurderede helbred og livskvalitet før og efter covid-19-vaccination i perioden 2020 - 2023. Projektet involverer studerende fra professionsbacheloruddannelsen i sygepleje ved UC Diakonissestiftelsen i forskning og formidling af forskning

Forskningsleder er seniorforsker Britta Hørdam, PhD.

Ansvarlig underviser fra professionsbacheloruddannelsen i sygepleje ved UC Diakonissestiftelsen:

Anne-Katrine Rønn Mathiassen, cand.cur., adjunkt

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelser, udført af bl.a. Ældresagen, Faglige Seniorer samt Sund Aldring på KU, viser, at en stor del af danskerne har klaret coronanedlukningerne, uden at det har haft konsekvenser af betydning for deres mentale helbred. Dette gælder dog ikke for alle, idet gruppen af ældre over 65 år tilsyneladende oplevede flere bekymringer samt et muligt fald i livskvalitet. De ældre mærkede desuden en stigende social isolation. Forskellen på ældre og andre aldersgrupper begrundes ofte i, at ældre ofte blev kategoriseret som særligt sårbare og måske skulle udholde længere perioder med begrænsninger i deres liv på grund af corona. Men ofte rubriceres ældre som personer 65 + på trods af, at der langt fra er tale om en ensartet gruppe. Således er der stor forskel på en 66-årig, der er aktiv sportsudøver, og en 85-årig, der har behov for en bolig på et plejehjem. Denne undersøgelse har fokus på livskvalitet og selvvurderet helbred hos den gruppe af ældre, der har boet i en plejebolig under coronanedlukningen

Mand i kørestol
To kvinder

Seniorforsker Britta Hørdam og forstander på Fælledgårdens Plejehjem, Hannah Hjort

Som mangeårig forsker i ældreområdet har Britta Hørdam fulgt epidemiens konsekvenser for de ældre tæt.

Især plejehjemsbeboernes liv har været under ændring i denne periode fra marts 2020. Den fuldstændige nedlukning for besøg, udflugter og de mange andre aktiviteter, der sædvanligvis foregår på et plejehjem, har været ude af drift. I 2021 begyndte udrulningen af vaccinationer, som først og fremmest blev prioriteret til de ældste og mest udsatte borgere.

I pressen har der været fokus på ældres isolation, ensomhed og naturligvis manglende kontakt og nærhed med familie, pårørende og netværk. Plejepersonalet har været udfordret i forhold til deres faglighed og sædvanligvis tætte kontakt til beboerne.

På TV  blev der vist klip fra vaccination af beboerne på Fælledgårdens Plejehjem, der virkerede lettede og tilfredse med indsatsen fra myndighedernes side. Denne TV-optagelse inspirerede Britta Hørdam som sygeplejerske og forsker til at kontakte forstander Hannah Hjort og foreslå en undersøgelse af,  hvordan de ældre selv vurderer deres helbred og livskvalitet i de helt eller delvis nedlukninger.

Baggrund for involvering af studerende:

Antallet af komplekse sygeplejeopgaver i det nære sundhedsvæsen stiger i disse år i takt med at den procentvise andel af ældre i Danmark stiger. Danmarks Statistik forventer, at befolkningsgruppen over 80 år i 2030 vil udgøre 59 pct. flere end i dag, svarende til yderligere 160.000 personer over 80 år. Dette skal ses i sammenhæng med, at hele befolkningen kun forventes at vokse med 3,8 pct. til godt 6.040.000 personer i 2030. Samtidig melder kommunerne om store udfordringer med at rekruttere sygeplejersker, og manglen på sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen ser ifølge KL kun ud til at vokse. Undersøgelser viser, at sygeplejestuderende tilsyneladende ikke anser ældreområdet for attraktivt, når de skal ønske praktikpladser, eller når de overvejer en kommende arbejdsplads. En spørgeskemaundersøgelse netop udført som pilotstudie blandt studerende på Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelse støtter denne tendens. Involvering af studerende i denne aktivitet kan ses i sammenhæng med i dette projekt, der omhandler sygeplejestuderende og sygeplejefaglighed i det nære sundhedsvæsen i ældreplejen.

En ung og en ældre kvinde i kørestol

Formål

Med studiet:

  • At undersøge ældre plejehjemsbeboeres oplevelse af selvvurderet helbred og livskvalitet under coronanedlukningen før og efter covid-19-vaccination

Med involvering af studerende:

  • At give studerende et indblik i, hvordan interviews gennemføres
  • At øge studerendes interessere for aldring og ældreområdet
  • At skabe sammenhæng mellem uddannelse i forskning, evidensbaseret sygepleje og klinisk praksis på ældreområdet
  • At skabe sammenhæng mellem undervisningsaktiviteter på uddannelsen
  • At skabe sammenhæng mellem forsknings – og udviklingsaktiviteter på uddannelsen

Metode

Coaching to selfcare er et koncept til borgerinvolvering, der ved hjælp af interviews over en periode indfanger de ældres egen vurdering af deres helbred og livskvalitet - en viden, der er nødvendig, da der endnu ikke findes systematisk indsamling af data fra de ældre, der har oplevet denne coronakrise.

Otte beboere i alderen 85 – 93 år på et plejehjem deltager i første omgang i semistrukturerede interviews. Da den enkeltes livskvalitet kan være påvirket af årstiden, er interviews fordelt både vinter- og forårsmåneder, så der er to interviews i hver periode – i alt fire interviews pr. beboer. Hvert interview varer 45-60 min. og danner baggrund for analyse og bearbejdning efterfulgt af publicering og mulige afledte nye undersøgelser.

 

 

 

To leende kvinder
en ung kvinde og en ældre kvinde i kørestol

Diakonissestiftelsens sygeplejestuderende er sammen med underviser involveret i forskerens arbejde, når interviews med de ældre gennemføres. De studerende rekrutteres fra sygeplejerskeuddannelsens 4. semester, og er en forlængelse af semestrets temaer om den ældre borger,  evidensbaseret sygepleje og innovation. 

De studerende deltager sammen med underviseren i databearbejdning, analyse og formidling samt medforfatterskab til faglige artikler samt mundtlige præsentationer i relevante fora.

26NGK: Den 26. Nordiske Gerontologiske Konference

8.-10. juni i Odense

Den tværvidenskabelige konference var arrangeret af Dansk Gerontologisk Selskab og Dansk Selskab for Geriatri i regi af NGF, den Nordiske Gerontologiske Forening. Konferencen  bød på 8 keynote speakers, 44 symposier, 95 mundtlige præsentationer og 148 posters. Diakonissestiftelsen og "Med Forskeren i Felten" deltog med en velbesøgt poster
Mennesker ved udstilling

Der var stor interesse for Diakonissestiftelsens poster

Abstract 

Recruiting future health care professionals to home care settings and nursing homes through education and research.

Introduction:

The number of complex tasks for health care professionals in the local health care service is increasing in recent years as the percentage of older people in Denmark increases. At the same time, the municipalities report major challenges in recruiting health care professionals.  Studies show that nursing students do not seem to consider the elderly area attractive when they apply for internships or when considering a future job. A questionnaire survey conducted among students at the Deaconess Foundation's Nursing Education supports this trend. Involving students in research activities can increase interest in the field of the elderly.

Method

To investigate elderly nursing home residents' experience of self-assessed health and quality of life during corona lockdowns before and after covid-19 vaccination semi-structured interviews were used, together with a questionnaire examining older adults’ self-rated health and quality of life. A combination of both quantitative and qualitative questions was used to identify how the pandemic restrictions influenced individuals’ physical, social, and mental well-being while they were waiting for vaccinations and further guidance from the relevant authorities. The Deaconess Foundation's nursing students are invited to attend the researcher's work when interviews with the elderly are conducted to create a connection between education, research and clinical practice in the field of ageing

Results

The students participate in data processing, analysis and dissemination as well as co-authorship of academic articles and oral presentations in relevant forums.

 

Omtale fra nyhedsbrev

 

"Med Forskeren i Felten" var en af de nyheder, der blev omtalt i Dansk Gerontologisk Selskabs nyhedsbrev i juni 2022

 

Sygeplejestuderende fulgte med forskeren i felten

Det var overskriften på den artikel, der kunne læses i tidsskriftet "Fag & Forskning" nr. 4/4 - 2022

Følg dette link, og læs om, hvordan motivationen for at arbejde med ældre øges, og gabet mellem teori og praksis bliver mindre, når studerende involveres i praksisforskning

D. 28. november 2022 var der reception på Fælledgården i anledning af udgivelsen af bogen "Godt Farvel"

Bogen omhandler samtalen om at skulle sige farvel til livet og til sine kære som en del af det levede liv.

Bogen har forord af Mette Møbjerg Madsen, generalsekretær i Menighedsplejen i Danmark og formand for Fælledgårdens bestyrelse. Den består af en række interview med beboere på Fælledgården, og har bl.a. kapitler af Jacob Birkler, PhD og tidligere formand for Det Etiske Råd, plejehjemsforstander Hannah Hjorth, Hospitalspræst Christian Busch m.fl.

Gruppebillede af fem kvinder
Bogforside