Ingeborg Ilkjær

Lektor, ph.d., cand. mag, sygepl.

Uddannelser:

 • 2012 Ph.d.: Projekt: Ånde-nød. En undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for patienter med alvorlig kronisk lungesygdom. Det Teologiske fakultet Københavns Universitet
 • 2012: Industrial PhD. Business raport. Sharing knowledge – a discussion of the opportunities and limitation in The Deaconess Foundation Organization. The Industrial PhD was conducted in cooperation with The Danish Deaconess Foundation and University of Copenhagen in accordance with The guidelines laid down by Danish Council of Technology and Innovation.
 • 2007: Lektorbedømt ved professionsuddannelserne i Danmark.
 • 2001: Cand. mag. Københavns Universitet Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Speciale: At lære om døden og livet. En diskussion om muligheder og begrænsning, der gives for læring i hospitalsmiljøet, når studerende i professionsrettet praktik uddannes til at pleje det alvorligt syge og døende menneske.
 • 1994: Eksam. Phil. Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik. Københavns Universitet.
 • 1979: 1. del (diplomuddannelse) i ledelse og adm. ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Århus Universitet.
 • 1974: Sygeplejerskeuddannelsen fra Den Danske Diakonissestiftelse.


Klinisk erfaring

 • Bred erfaring med praksis, undervisning og ledelse i klinikken, inden for såvel primær som sekundær sektor i det danske
  sundhedsvæsen og fra udlandet


Pædagogisk erfaring

 • Underviser ved professionsuddannelsen, efteruddannelse i palliation, foredragsholder
 • Ekstern lektor ved Københavns Universitet

 
Faglige interesseområder inden for forsknings, uddannelse, udvikling og innovation

 • Kvalitativ forskning med fokus på patientperspektivet og basal palliation
 • Etik i sundhedsvidenskaberne, med særlig fokus på patientens rettigheder
 • Pædagogik, læringsstrategier i professionsuddannelserne
 • Pleje til den alvorligt syge og døende patient med særlig fokus på kronisk syge menneskers livsvilkår
 • Eksistentiel og åndelig omsorg
 • Diakoni som praktisk handling
 • Ledelse og innovation

 
Forskning, innovation og udvikling

 • Forskningsnetværk
 • Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet: Center for kirkeforskning Interessefelter: Kirkens praksisformer – herunder sjælesorg, diakoni og kirkeligt socialt arbejde og religionsmøde.
 • Institut for samfundsmedicinske fag, Universitetet i Bergen ved professor Karin Anna Petersen
 • Medlem af forskningsnetværket Tro og Helbred, Syddansk Universitet.
 • Netværk om palliation på det kommunale basisniveau.


Innovation

 • Udvikling af valgfag inden for professionsuddannelse på baggrund i egen forskningsprojekter i eksistentielle grundvilkår for alvorligt syge mennesker.
 • Arbejder med implementering af professionspersonlig kropslige erkendelse, som end del af den erfaring der er knyttet til sygeplejerskeuddannelsen.
 • Rapport til Bestyrelsen og direktionen ved Diakonissestiftelsen. Rapporten indeholder forslag til hvordan man i fremtiden kan arbejde på en ny måde med plejeområdet hos patienter med KOL, på baggrund af egen og andres aktuelle forskning.


Gennemførte udviklingsprojekter

 • 2006: Videncenter for sammenhængende patientforløb, CVU Øresund. Hensigten med projektet Shared Care - set fra et patientperspektiv var at udarbejde en oversigtsartikel om hvordan sårbare patienter inddrages i sammenhængende patientforløb. (Ilkjær 2006)
 • 2001-2003: Uddannelsesprojektet Spiritual Care in Nursing under Leonardo EU. Formålet med projektet var at indsamle viden om, hvordan åndelig omsorg praktiseres af sygeplejersker på katolske/ortodokse hospitaler i Portugal, Italien og Grækenland. Den indsamlede viden er blevet anvendt til at udvikle og kvalificere uddannelsen til sygeplejerske inden for valgfag i sygeplejeuddannelsen. (Ilkjær 2003)
 • 2001: At lære om døden og livet – en diskussion om hvilke muligheder og begrænsninger, der gives for læring i hospitalsmiljøet, når studerende i professionsrettet praktik uddannes til at pleje det alvorligt syge og døende menneske. Det er et kvalitativt studie, der beskriver synet på livet gennem viden om døden i et historisk, sociologisk og eksistentielt lys. Det teoretiske arbejde suppleres med empiri, hvor synsvinklerne fra det teoretiske område gennem interviews med sygeplejestuderende fokuserer på problemer, der hvor det virkelige liv udspiller sig i den daglige omsorg og pleje af det alvorligt syge menneske (Ilkjær 2001).

 

Medlem af råd og udvalg knyttet til UC Diakonissestiftelsen

 • Tillidsmand ved UC Diakonissestiftelsen for adjunkter og lektorer der er uddannet sygeplejersker
 • Næstformand i Medarbejder- udvalget ved UC Diakonissestiftelsen.
 • Valgt som delegeret i Sygeplejerskernes Pensionskasse.

Publikationer

 • 2013 Grøntved SN, Ilkjær I. Krop – Kontakt – Professionspersonlige kompetence i Sygeplejerskeuddannelsen. UC Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelsen. (Udviklingsprojekt 2012-2013). Rapport 2013.
 • 2013 Birkebæk Jørgensen B K. M, Sejergaard H, Ilkjær I, Døende med KOL bliver overset i den palliative pleje. Sygeplejersken 2013;(12): 66-70.
 • 2013 Ilkjær I, Hedensted R V. Eksistentielle grundvilkår og behov for professionel omsorg. Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker. Uddannelses Nyt nr. 1 årgang - 23, 2013.
 • 2013 Ilkjær Ingeborg: Livets begyndelse og afslutning (sorgprocessen).I: Sygeplejens fundament, (red.) Hundborg S & Lynggaard BK.. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (kap. 21).
 • 2013 Ilkjær Ingeborg: Værdier, etik og moral i sygepleje. I: (red.) Sygeplejens fundament Hundborg S & Lynggaard BK.. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (kap. 17).
 • 2012 Ilkjær Ingeborg: Sygepleje til den døende og døde patient. (red.) Hjortsø M. Sygeplejebogen 2 Grundlæggende behov. København: Gads Forlag, (kap 16).
 • 2012 Ilkjær Ingeborg: Døden som sociologisk, socialt og biologisk fænomen. (red.) Hjortsø M. Sygeplejebogen 1 Sygeplejerske – Patient- Relation. København: Gads Forlag, (kap 15).
 • 2012 Ilkjær Ingeborg: Menneskesyn og sygeplejerskens arbejde med eksistentielle fænomener. I: (red.) Hjortsø M. Sygeplejebogen 1. Sygeplejerske – Patient- Relation. København: Gads Forlag, (kap 11).
 • 2012 Ilkjær Ingeborg: Ånde-nød. TEOL- information nr. 46. s. Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet.
 • 2012 Ilkjær Ingeborg: Ånde-nød. En undersøgelse af eksistentielle og åndelige fænomeners betydning for alvorligt
  syge patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.( Ph.d. afhandling) Kan downloades gratis på REX Det Kongelige Biblioteks database.
 • 2011 Ilkjær Ingeborg: Livssyn, verdier og behov for åndeligomsorg (Kap. 28) & Den døende pasienten - døden som sosialt og sosologisk- biologiskfenomen. I: (red.) Mekki, TE & Holter, IM. Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe.
 • 2011 Ilkjær Ingeborg: Behov for værdighed – kronisk lungesyge bliver nedprioriteret i samspillet mellem behandling og pleje. Diakonissestiftelsen: Diakonissestiftelsens Årbog 2010-2011: 12-15. >>Årbog 2010-2011
 • 2010 Ilkjær, Ingeborg: Lungepatienter dør i religiøs ensomhed. Interview til Kristeligt Dagblad den 16. aug. 2010 med Laura Elisabeth Schnabel. >>Læs mere her
 • 2008 Ilkjær, Ingeborg: Sikkerhed, territorium, befolkning. Anmeldelse af Michel Foucault. I: Tidsskrift for sygeplejeforskning.- 2009. - Årh. 25. nr. 1 (2009). - S. 28.
 • 2008 Ilkjær, Ingeborg; Kolsum, Arne: Diakonissernes betydning for sygeplejen i Danmark. I: Glasdam, S; Bydam, J. (red.): Sygepleje i fortid og nutid -historisk indblik. Nyt Nordisk, Arnold Busck.
 • 2009 Ilkjær, Ingeborg: Livssyn, værdier og behov for åndelig omsorg. I: Pedersen, S. (red.): Sygeplejebogen 1, Grundlæggende Sygepleje. 3. udgave. København. Gads Forlag.
 • 2006 Ilkjær, Ingeborg: Shared Care - fra et patientperspektiv. Klinisk sygepleje (20) 4: 51- 58.
 • 2003 Ilkjær, Ingeborg (red.): Spiritual Care in Nursing - Rapport om et EU mobilitetsprojekt under Leonardo da Vinci.
  Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole H:S.
 • 2003 Ilkjær, Ingeborg: At være tæt på døden. I: Svejgaard, T. (red.): Sidste Kapitel. København. Frydenlund.
 • 2003 Ilkjær, Ingeborg: At lære om døden og livet. København. Gads Forlag.
 • 2001 Ilkjær, Ingeborg: At lære om døden og livet. Københavns Universitet. (Speciale)
 • 1997 Ilkjær, Ingeborg: Mænd i sygeplejerskeuddannelsen. København. Københavns Universitet KUA. (KVINFO's bibliotek)