Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen har det primære formål at tydeliggøre, at en professionsuddannelse er et fuldtidsstudie. Modellen skal gøre det tydeligt for den studerende, hvilke mangeartede typer af studieaktiviteter, der er knyttet til uddannelsen og hvilke krav det samtidig stiller til den studerendes arbejdsindsats.

Modellen er udarbejdet i regi af Professionshøjskolernes Rektorkollegium og er en national model som anvendes i forhold til alle de professionsuddannelser, som professionshøjskolerne udbyder. Opdraget har her været at synliggøre, at kvaliteten i uddannelserne defineres langt bredere end blot ved antallet af traditionelle undervisningstimer. Kvalitet handler om et kvalificeret samspil mellem de forskellige studieaktiviteter, og modellen beskriver den lange række af studieaktiviteter, studerende møder i løbet af deres uddannelse; forelæsninger, holdundervisning, øvelser/træning, vejledning, fremlæggelser, praktik, klinisk undervisning, forberedelse, opgaver, interne og eksterne prøver m.m.

Studieaktiviteter skal forstås bredt og dækker alle ECTS-belagte studieaktiviteter på en given uddannelse. Professionsuddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forhold mellem tid og læringsudbytte. Udgangspunktet er, at et studieår udgør 60 ECTS og et semester 30 ECTS, et studieår består af 40 uger og at et semester består af 20 uger. Den konkrete uddannelsesplanlægning tager afsæt i en studieuge, som i gennemsnit udgør 1½ ECTS. Den gennemsnitlige studieaktivitet i semesterets læringsplaner er tilrettelagt, så det for den studerende vil udgøre en arbejdsbyrde svarende til en 40 timers arbejdsuge på studiet. Det giver i alt ca. 800 timer pr. semester.

Studieaktivitetsmodellen som en grafisk model på UCD

Modellen illustrerer vægtningen af fire forskellige hovedtyper af studieaktiviteter, hvor der stilles forskellige forventninger til undervisere og studerende. Fordelingen på de enkelte kvadranter er for det enkelte modul afhængig af, hvilke læringsmål/læringsudbytter, der skal opfyldes. Modellen opererer således med alle typer af læringsformer.

Studieaktivitetsmodel

Overskrifterne på de fire kategorier af studieaktivitet i den nationale studieaktivitetsmodel lyder:

  • Kategori 1: Initieret af underviser. Med deltagelse af undervisere og studerende. Organiseret. Det typiske eksempel er skemalagt undervisning.

  • Kategori 2: Initieret af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være mere eller mindre organiseret. Typiske eksempler er Klinik/praktikforløb, Kliniske/praktiske øvelser og litteratursøgning.

  • Kategori 3: Initieret af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent organiseret.
    Det typiske eksempel er selvstændige studier i forbindelse med fx opgaveskrivning.

  • Kategori 4: Delvist initieret af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være mere eller mindre organiseret. Typiske eksempler er fremlæggelser af studieprodukter og evalueringer af studieforløb.

Semestre

   For studieaktivitetsmodeller for de enkelte semestre henvises der til semesterbeskrivelserne