Semestre

Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt i 7 semestre, som hver især har fokus på et sygeplejefagligt tema.

1. semester

Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger.

2. semester

Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb. Temaet retter sig mod at tage kliniske beslutninger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patient/borger og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere sygepleje interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

3. semester

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer. Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner.

4. semester

Klinisk lederskab af patient og borgerforløb. Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, sektorer og institutioner. Fokus er at opnå viden og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

5. semester

Sygeplejeakutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge. Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb. Dette foregår i samspil med patient/borger,pårørende, professionsfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt med afsæt i patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetencer i kritiske patient-/borgersituationer i forbindelse med pleje- og behandlingsforløb.

6. semester

Sygeplejekompleks klinisk praksis. Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af kliniske beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende. Fokus er at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesituationer i det samlede sundhedsvæsen med prioritering af interesser i og på tværs af sektorer ud fra patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden.

7. semester

Sygepleje - kundskabsbaseret praksis. Temaet retter sig mod komplekse professionsfaglige situationer med kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/ borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode.