Semestre

Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt i 7 semestre, som hver især har fokus på et sygeplejefagligt tema.

1. semester: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patient/borger. Læs om 1. semester via nedenstående link.

2. semester: Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje og behandlingsforløb

Temaet retter sig mod at tage kliniske beslutninger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i samspil med patient/borger og pårørende på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden og færdigheder i at opstille mål, intervenere, evaluere og justere sygepleje interventioner i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Læs om 2. semester via nedenstående link.

3. semester: Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient/borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis. Fokus er at opnå viden om individuelle, sociale og kulturelle forholds indflydelse på patienter/borgeres oplevelser og reaktioner på sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt færdigheder i og kompetencer til at tage ansvar for situationsbestemt kommunikation og pædagogiske interventioner. Læs om 3. semester via nedenstående link.

4. semester: Klinisk lederskab af patient og borgerforløb

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, sektorer og institutioner. Fokus er at opnå viden og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Læs om 4. semester via nedenstående link.

5. semester: Sygeplejeakutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb samt tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere, vurdere, kommunikere og træffe kliniske beslutninger i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb. Dette foregår i samspil med patient/borger,pårørende, professionsfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt med afsæt i patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Fokus er at opnå viden, færdigheder og kompetencer i kritiske patient-/borgersituationer i forbindelse med pleje- og behandlingsforløb. Læs om 5. semester via nedenstående link.

6. semester: Sygeplejekompleks klinisk praksis

Temaet retter sig mod selvstændig varetagelse af kliniske beslutninger og klinisk lederskab i stabile, akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger og pårørende. Fokus er at opnå kompetencer i at forholde sig kritisk reflekterende i sygeplejesituationer i det samlede sundhedsvæsen med prioritering af interesser i og på tværs af sektorer ud fra patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Læs om 6. semester via nedenstående link.

7. semester: Sygepleje - kundskabsbaseret praksis 

Temaet retter sig mod komplekse professionsfaglige situationer med kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/ borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode. Læs om 7. semester via nedenstående link.