Evidensbaseret sygepleje

Beskrivelse af valgfrit element 7. semester  

Titel på dansk

Evidensbaseret sygepleje
Evidencebased nursing

Resumé

 • Udgangspunktet er, at der krav om evidensbaseret pleje og behandling, hvilket kræver viden om forskningslitteratur
 • Der er fokus på hvordan sygeplejersker kan implementere og udøve evidensbaseret sygepleje i primær og sekundær sektor på baggrund af patienternes sundhedsudfordringer
 • Målet er, at den studerende bliver i stand til at anvende og diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Omfang

6 uger, 10 ECTS teori. De første 3 uger omhandler introduktion til evidensbaseret sygepleje litteratursøgning, vurdering af intern – og ekstern validitet, samt hvordan man som sygeplejerske anvender forsknningsviden i mødet med patient/borger. De resterende 3 uger omhandler ’Metoder i sygeplejen – Kvantitativ - eller kvalitativ tilgang’. Den metodiske tilgang vælges inden for de første 3 uger af det valgfrie element. 

Periode for gennemførelse af de valgfrie elementer

Uge 6-11

Det valgfri element afholdes på og udbydes af

UCD, Sygeplejerskeuddannelsen

Hvem kan søge?

Sygeplejestuderende på UCD, Sygeplejerskeuddannelsen, og andre studerende på sudhedsprofessionsuddannelser ved UCC og Metropol

Deltagerantal

Minimum 10 deltagere og maksimum 40 deltagere

Semesteransvarlig

Rikke Vinter Hedensted rili@ucdiakonissen.dk

Undervisere

Mette Kildevæld Simonsen mksi@ucdiakonissen.dk

Med flere

Ansøgningsfrist

Søndag kl. 23.59 i uge 13

Formål

Formålet er at ruste den studerende til i sin kommende professionelle virksomhed som sygeplejerske at blive i stand til at møde og hjælpe mennesker, ved at udøve evidensbaseret sygepleje og dermed øge kvaliteten af den sygepleje borgere/patienter modtager

Tema

Der vil være fokus på, at den studerende kan identificere klinisk relevante problemstillinger og derefter argumentere for anvendelige evidensbaserede sygeplejeinterventioner. Vi vil se på sygeplejefaglige områder der har interesse for de tilmeldte, finde forskningsartikler og diskutere anvendelsen af de funde resultater i praksis.

Læringsudbytte 

 • Viden
 • Færdigheder
 • Kompetencer

Se studieordning 2016

Læringsmetoder 

Der vil være forelæsninger, gruppearbejde, litteratursøgning, øvelser samt fremlæggelse med feedback og feedforward fra undervisere og medstuderende. 

Indhold og struktur 

I de første tre uger af det valgfrie element arbejdes der med følgende indhold:

 • Litteratursøgning og Mendeley
 • Intern og ekstern validitet
 • Evidensbaseret sygepleje: kliniske retningslinjer, instrukser etc.
 • Finde evidensbaserede sygeplejeinterventioner
 • Fremlæggelser af evidensbaserede sygeplejeinterventioner med kritisk tilgang til fundet viden 

I de følgende tre uger arbejdes der med:

 • Forskning og innovation med sygepleje som genstandsfelt ud fra enten en kvantitativ tilgang eller en kvalitativ tilgang.

Den studerende vælger en problemstilling inden for det frie valgelements tema og fordyber sig i denne.  

Der arbejdes selvstændigt eller i grupper med den valgte problemstilling ud fra den valgte metodiske tilgang og ud fra beskrevne kriterier i en obligatorisk studieaktivitet, som fremlægges sidst i forløbet.

Obligatorisk studieaktivitet

Den studerende skal gennemføre en obligatorisk studieaktivitet som en del af det valgfrie element, som en forudsætning for at gå til prøve på 7. semester. Den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer relateret til fokus for valgfrit element og semestrets læringsudbytte. 

Litteratur

Følger.

Links

Bekendtgørelse, studieordning og generelle semesterbeskrivelser.