Eksistentielle temaer i palliativ optik

Beskrivelse af valgfrit element 7. semester


Titel på dansk

Eksistentielle temaer i palliativ optik
Existential Themes through the Prism of Palliation

Resumé

 • Udgangspunktet er, at der er tale om et sekulært samfund og tilhørende sundhedsvæsen, som har vanskeligt ved at identificere eksistentielle og åndelige behov.
 • Der er fokus på palliation som begreb og på, hvordan den palliative indsats implementeres i primær og sekundær sektor på baggrund af aktuelle politiske bevægegrunde.
 • Der er også fokus på åndelige og eksistentielle temaer og på samtalen og dialogen som kommunikativ proces i eksistentiel og åndelig omsorg.
 • Sigtet er også at den studerende bliver i stand til at anvende og diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed.

Omfang

6 uger, 10 ECTS teori. De første 3 uger omhandler ’Eksistentielle temaer i palliativ optik’ og de resterende 3 uger omhandler ’Metoder i sygeplejen – Kvantitativ - eller kvalitativ tilgang’. Den metodiske tilgang vælges inden for de første 3 uger af det valgfrie element.

Periode for gennemførelse af de valgfrie elementer

Uge 6-11

Det valgfri element afholdes på og udbydes af

UCD, Sygeplejerskeuddannelsen

Hvem kan søge?

Sygeplejestuderende på UCD, Sygeplejerskeuddannelsen og andre studerende på sundhedsprofessionsuddannelser ved UCC og Metropol

Deltagerantal

Minimum 10 deltagere og maksimum 40 deltagere 

Semesteransvarlig

Rikke Vinter Hedensted rili@ucdiakonissen.dk 

Undervisere

Rikke Vinter Hedensted rili@ucdiakonissen.dk
Charlotte Kragh chak@ucdiakonissen.dk

Med flere

Ansøgningsfrist

Søndag kl. 23.59 i uge 13

Formål

Formålet er at ruste den studerende til i sin kommende professionelle virksomhed som sygeplejerske at blive i stand til at møde og hjælpe mennesker, når vanskelige livssituationer melder sig i forbindelse med sygdom, krise, sorg og død.

Tema 

Der vil være fokus på, at den studerende kan identificere komplekse professionsfaglige situationer af eksistentiel karakter og i den forbindelse kan anvende kritisk reflekterende og udviklingsorienterede tilgange til kundskabsbaseret praksis med integration af forskellige vidensformer: patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden samt teori og metode i forhold til eksistentielle problemstillinger og palliation.

Læringsudbytte

 • Viden
 • Færdigheder
 • Kompetencer

Se studieordning 2016

Læringsmetoder

Der vil være teoretiske oplæg, gruppearbejde, litteratursøgning, øvelser samt fremlæggelse med feedback og feedforward fra undervisere og medstuderende.

Indhold og struktur

I de første tre uger af det valgfrie element arbejdes der med følgende indhold:

 • Eksistentiel og åndelig omsorg
 • Palliation og palliative indsatser
 • Samtalen og dialogen
 • Det professionelle og det personlige
 • Tilgange til den døende patient på hospice
 • Menneskets ’evne til at undre sig’
 • Ideen/aspirationen om at leve et ’godt menneskeliv/leve et eudaimonisk liv eller opnå god ånd/opnå eudaimonia’.
 • Studiebesøg

I de følgende tre uger arbejdes der med:

 • Forskning og innovation med sygepleje som genstandsfelt ud fra enten en kvantitativ tilgang eller en kvalitativ tilgang.

Den studerende vælger en problemstilling inden for det frie valgelements tema og fordyber sig i denne.
Der arbejdes selvstændigt eller i grupper med den valgte problemstilling ud fra den valgte metodiske tilgang og ud fra beskrevne kriterier i en obligatorisk studieaktivitet, som fremlægges sidst i forløbet.

Obligatorisk studieaktivitet

Den studerende skal gennemføre en obligatorisk studieaktivitet som en del af det valgfrie element, som en forudsætning for at gå til prøve på 7. semester. Den studerende skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer relateret til fokus for valgfrit element og semestrets læringsudbytte.

Litteratur

Følger.

Links
Bekendtgørelse, studieordning og generelle semesterbeskrivelser.