Studievejledning

Kontakt studie- og SU-vejledere

Eva Aggernæs

Eva Aggernæs

Studie- og SPS-vejleder

T: 38 38 44 59
E: evsa@ucdiakonissen.dk

 

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen

SU og SPS-vejleder

T: 38 38 44 43
E: tajo@ucdiakonissen.dk

Studievejlederen

Studievejlederen er til rådighed for vejledning inden for områderne:

 • barselsorlov

 • faglige problemer

 • fremtidige karrieremuligheder; efter- og videreuddannelse, job og ansættelsesmuligheder

 • gennemføre uddannelsen

 • klagemuligheder i forbindelse med ikke beståede prøver 

 • krav og forventninger i uddannelsesforløbet 
 • orlov og merit

 • overflytning
 • personlige problemer, der har betydning for gennemførelse af studiet 

 • SPS (specialpædagogisk støtte) ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse  

 • studieteknik/metodik, eksamen og evt. eksamensnervøsitet

 • studietvivl eller studietræthed
   
 • ændret uddannelsesforløb efter sygdom, barsel eller orlov

Læs mere her om studie og karriere: Studie- og karrierevejledning

 

SU og SPS

Har du spørgsmål i forbindelse med din SU eller SPS?

Hos SU-vejlederen får du information og vejledning om SU og SPS
Det meste der har med din SU at gøre foregår på www.su.dk

Du skal søge SU digitalt

Du søger om SU på www.su.dk
Her logger du ind på minSU.
Som login anvendes NemID.

SU - Statens Uddannelsesstøtte

 • Uddannelsen er SU-berettiget. Derfor kan du søge om SU, så snart du er optaget på studiet.

 • SU tildeles i form af et klippekortsystem. Et klip svarer til en måneds SU, som udbetales månedsvis forud.

Studielån

 • Foruden SU’en kan du søge studielån for enkelte måneder eller for hele studietiden.

Supplerende SU-lån

 • Har du børn, findes der også supplerende SU-lån.

Rabat til transportudgifter

 • SU giver dig også mulighed for rabat på udgifterne til offentlige transportmidler

Handicaptillæg

 • Hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om handicaptillæg.
  Handicaptillæg

SPS

Billedet viser fem kvinder siddende på en stentrappe med gelænder.

Studentervejlederne på sygeplejerskeudddanelsen.

Studentervejledningen

Træffes torsdag kl. 12-14 på kontoret ved siden af studievejlederen.

 • Vi er sygeplejestuderende - altså medstuderende
 • Vi ved, hvordan det er at studere på både godt og ondt
 • Vi kender studielivet
 • Vi har tid til at lytte og tage en snak, så vi sammen kan finde gode løsninger
 • Vi har tavshedspligt

Din studietid skal gerne være en god oplevelse, og vi vil være behjælpelige med, at det lykkes. 
Du er altid velkommen til at kigge forbi eller til at skrive samt til at ringe i åbningstiden. Kom hellere en gang for meget end for lidt.

Kommende studerende kan bl.a. henvende sig med spørgsmål om: hvad det kræver af én at være studerende, f.eks. med hensyn til arbejdsindsatsen i hverdagen, realistiske forventninger til at varetage sideløbende erhvervsarbejde, det faglige og sociale studiemiljø, bogkøb m.m. Medstuderende kan hente oplysninger om uddannelsen eller få en uformel og fortrolig snak om hvordan det går på studiet.

Overflytning

Overflytning fra andre sygeplejeskoler

Hvis du vil overflytte til UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen, skal du sende en motiveret ansøgning via mail til studievejlederen inden 1. marts (med overflytning i august samme år) eller 1. oktober (med overflytning til februar det kommende år). Datoerne er vigtige at overholde, for at der kan søges om en klinikplads. I ansøgningen skal du præcisere, hvornår du er begyndt uddannelsen, hvilket hold du går på samt fra hvornår du søger overflytning. Med ansøgningen skal du desuden sende en kopi af din adgangsgivende eksamen samt en studiejournal, som du kan rekvirere hos din sygeplejeskoles sekretariat.

Du vil derefter snarest få svar på, om der er plads på det pågældende hold. Du skal derefter sige din studieplads op på din nuværende sygeplejeskole – før kan du ikke blive optaget her. Du ansøger på SU ift. skoleskift.

Overflytning til andre sygeplejeskoler

Hvis du vil ophøre uddannelsen på UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen, skal du skriftligt sende en mail til studievejlederen. Du skal begrunde dit studieophør samt meddele fra hvornår opsigelsen skal gælde.

Du modtager herefter en skriftlig meddelelse fra studievejlederen om at komme til en samtale. Du skal medbringe dit studiekort, nøgler samt Duenål. Depositum for nøgler afregnes med Hovedreceptionen i Indgang 5A.

Merit

Merit kan enten gives efter en konkret vurdering til den enkelte ansøger, til ansøgere med på forhånd fastlagte uddannelsesforudsætninger eller som en del af regler i forbindelse med optagelse på bestemte uddannelser.

Har du tidligere gennemført en videregående uddannelse eller dele af en sådan i Danmark eller udlandet, og mener du, at den kan erstatte en del af den uddannelse, som du ønsker optagelse på, kan du søge om at få merit i dit nye uddannelsesforløb.

Orlov

Orlovsregler

Orlov kan fortrinsvis bevilges efter afsluttet semester. Orlovens varighed og tidspunkt for genoptagelse af uddannelsen skal aftales med studievejlederen før orlovens begyndelse. Orlovens varighed er normalt max. ½ år,  men kan under særlige omstændigheder forlænges til 1 år.

Orlov kan sædvanligvis kun bevilges en gang under uddannelsesforløbet. Den studerende, der er under orlov, kan ikke deltage i undervisningen og ikke indstille sig til prøver og eksamen. Ansøgning om orlov skal være skriftlig og begrundet og stiles til UC Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsens studievejledning. Ovenstående retningslinjer omfatter ikke orlov, der er begrundet i barsel, adoption, sygdom, værnepligt mv.

SpecialPædagogisk Støtte (SPS)

Du søger om specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der giver dig et handicap som betyder, at du har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse.

 • Formålet med SPS er at sikre, at du uanset funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Støtte kan bl.a. bestå af diverse hjælpemidler og andet, som kan hjælpe dig i undervisningen, i klinikken eller til eksamen.

 • Der gives kun støtte, hvis det er muligt at kompensere for din funktionsnedsættelse til den uddannelse, du har søgt.

 • Du kan ikke få støtte til leveomkostninger, transport mv. Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS.

 • Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, ordblindhed mv. Det kan fx være praktisk medhjælp, tegnsprogstolk, kurser, it-hjælpemidler, sekretærbistand mv.

 • Hvem kan søge? Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS. Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, udviklingsforstyrrelser samt ord- og talblindhed mv. Støtten som ydes kan fx være praktisk medhjælp, tegnsprogstolk, it-hjælpemidler, studiestøttetimer, sekretærbistand mm.

 • Søger du optagelse på UC Diakonissestiftelsen, søger du på lige fod med andre studerende.

 • Vi anbefaler, at du hurtigt efter optagelse gør opmærksom på, at du har behov for støtte. Det gør du ved at kontakte studievejleder/SPS-vejleder for at afklare hvilke vanskeligheder din funktionsnedsættelse giver i relation til din uddannelse, og for at afklare kompensationsmulighederne.

Dokumentation

 • For at opnå specialpædagogisk støtte kræver det dokumentation fra en speciallæge. Det er vigtigt, at din funktionsnedsættelse er angivet ved en diagnose. Derudover skal der medfølge en redegørelse for, hvordan diagnosen påvirker din arbejdsevne og lignende forhold i studiet.

 • Hvis du ikke på forhånd har den krævede dokumentation, og du er i tvivl eller har en formodning om, at du har en funktionsnedsættelse, der påvirker dine studiemuligheder – kan du søge SPS for en udredning. En udredning vil mere præcist kortlægge, hvad din situation er samt anbefale, hvilken SPS-støtte du vil have glæde af.


Yderligere information om SPS-regler kan du finde på linket: www.spsu.dk

Studiefaglige samtaler

Studiefaglige samtaler er et af vores vigtige tiltag til at støtte dig som som studerende i uddannelsesforløbet.

Hensigten med studiefaglige samtaler er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i studiet og øge muligheden for at træffe begrundede faglige valg i forhold til egen læring og trivsel i såvel den teoretiske som den kliniske del.

 1. Studiefaglige samtale: Hver studerende vil under hele uddannelsesforløbet være tilknyttet en underviser. De studiefaglige samtaler vil være tilrettelagt således at den 1. samtale afholdes inden for de første tre måneder af studiet. Indholdet af denne samtale vil dreje sig om studiestarten og trivslen på studiet.

 2. Studiefaglige samtale: I løbet af 9. semester afholder vi 2. studiefaglige samtale. Vi evaluerer det forudgående forløb samt udarbejdelser mål for den fremtidige faglige og personlige udvikling. 

Opfølgende karrierevejledning

 • Tilrettelægges af studievejlederen