Adgangskrav

Kvote 1: Du skal have en gymnasial eksamen

Du søger ind udelukkende på baggrund af en dansk gymnasial eksamen.

Det vil sige:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (eux)

Du skal kun dokumentere dit adgangsgrundlag ved et eksamensbevis i kvote 1. Efter 2004 kan dette hentes via linket til Eksamensdatabasen på www.optagelse.dk.

Er dit gennemsnit på din adgangsgivende eksamen lavere end adgangskvotienten, eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge ind via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00.

Hvis du har bestået flere adgangsgivende eksaminer, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din eksamenskvotient ved at tage enkeltfag.

Genberegning af gennemsnit (fra maj 2022)

 • Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022, er du omfattet af reglerne om genberegning af gennemsnit, hvis du supplerer i specifikke adgangskrav til den/de uddannelser, du søger ind på.
 • Karakterer for supplering gennemført efter 1. maj 2022 indgår i genberegningen af dit gennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned. Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.
 •  Du kan læse mere om genberegning af gennemsnit ifm. supplering på Uddannelsesguiden.

Kvote 2 er for dig, der søger med anden baggrund end gymnasial adgang

Studiepladserne i kvote 2 gives til ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene, men som ikke har et tilstrækkeligt højt gennemsnit (kvotient) til at blive optaget gennem kvote 1.

Der er seks måder, du kan søge inden for kvote 2

 • ansøgere, der har en udenlandsk gymnasial eksamen eller
 • ansøgere, der har 4 specifikke hf-enkeltfag på bestemte niveauer* samt 9 mdr.´s erhvervserfaring eller
 • ansøger, der har en Social- og Sundhedsassistent uddannelse eller
 • ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag eller
 • ansøgere, der har redder-uddannelsen eller
 • ansøgere, der har ambulancebehandler uddannelsen

Her bliver du optaget på dine samlede dokumenterede kvalifikationer. I vurderingen indgår en begrundet og motiveret ansøgning (levnedsbeskrivelse) med redegørelse for de kvalifikationer og kompetencer, som du mener har betydning for at blive optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Den motiverede ansøgning må højst have et omfang af max en A4-side.

Ansøgere med udenlandsk eller nordisk adgangsgivende eksamen skal søge kvote 2. Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen via www.ufm.dk.

Er dit oprindelsesland uden for EU/EØS, og ikke har en tidsubegrænset opholdstilladelse med mulighed for forlængelse, skal du betale fuld deltagerbetaling. Tal med studievejlederen på institutionen. I din ansøgning vedlægges dokumentation for opholdstilladelsen inden 15. marts kl. 12.

Genberegning af gennemsnit (fra maj 2022)

 • Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022, er du omfattet af reglerne om genberegning af gennemsnit, hvis du supplerer i specifikke adgangskrav til den/de uddannelser, du søger ind på.
 • Karakterer for supplering gennemført efter 1. maj 2022 indgår i genberegningen af dit gennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned.
 • Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.
 • Du kan læse mere om genberegning af gennemsnit ifm. supplering på Uddannelsesguiden.

Sprogkrav

 • Du skal være god til dansk for at kunne følge undervisningen. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen (uden for Norden), skal du have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende inden 5. juli det år, du søger optagelse. Studieprøven skal dokumenteres i ansøgningen.

 • Nordiske ansøgere skal ikke opfylde danskkravet, så længe de har tilsvarende niveau i deres modersmål – f.eks. svensk eller norsk. Som nordisk studerende skal du, hvis du bliver optaget på uddannelsen, aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

*Hf-enkeltfag og 9 måneders erhvervserfaring

 • A-niveau i dansk mundtlig/skriftlig
 • B-niveau i engelsk skriftlig/mundtlig
 • B-niveau i et valgfrit naturvidenskabeligt fag - biologi, fysik, kemi, matematik, på A-niveau bioteknologi eller på A-niveau geovidenskab
 • C-niveau i samfundsfag eller psykologi

Alle gymnasiale enkeltfag skal være bestået og indsendt senest den 5. juli kl. 12.00.

De 9 måneders erhvervserfaring (min. 27 timer/ugen af maximalt 3 ansættelsesperioder) kan dokumenteres f.eks. med en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du uploader sammen med dit eksamensbevis på www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at praktik/klinik under uddannelse ikke betragtes som erhvervserfaring.

Hvert hf-enkeltfag skal være bestået med et gennemsnit på mindst 2.

Dansk/engelsk, der er både skriftlig og mundtlig, er bestået, hvis gennemsnittet af hver af de 2 karakterer er mindst 2.

Ansøgere der har en Social- og Sundhedsassistent uddannelse (trin2)

 • Gennemført uddannelsen som Social- og sundhedsassistent efter lov nr. 343 af 16. maj 2001, udsendt af Undervisningsministeriet.

Specifikke krav

 • dansk på C-niveau
 • naturfag på C-niveau
 • engelsk på D-niveau

Karakterer og prøver gennem uddannelsen vægtes. Har du en uddannelse før 2001 kræves det, at du tager de fire hf-enkeltfag (Sygeplejerskepakken).

Redderuddannelsen (ambulanceassistent)

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Ambulancebehandler med bestemte fag

Med de specifikke adgangskrav:

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau

Ansøgere, der ikke umiddelbart opfylder adgangskravet

 • Har du ikke nogen af ovennævnte uddannelser, kan du søge optagelse på andet adgangsgrundlag.

Tal med studievejlederen på sygeplejerskeuddannelsen.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Du har brug for en IKV, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en professionsbacheloruddannelse. Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Vi vurderer om:

 • Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav
 • Du med dine kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen

Hvis du får en positiv vurdering, betyder det, at du har fået dispensation for adgangskravet. En positiv vurdering kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2.

En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvad gør du for at få individuel kompetencevurdering?

Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, skal du gøre følgende:

 1. Dokumentere opfyldelse af flere af nedenstående vurderingskriterier. Oplyses i CV med vedlagte bilag
 • Kort videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav
 • Mellemlang- eller lang videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav
 • Hf-enkeltfag på A/B niveau, gerne fagrelevante, men dette er ikke et krav
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Relevant erhvervserfaring
 • Dokumenterede danskkundskaber, tilstrækkelige til at studere på bachelorniveau
 • Fagrelevant kursus min. 3 mdr./10 ECTS-point.
 • Dokumenterede studiekompetencer, særlig relevant, hvis du ikke kan dokumentere HF fag eller gennemførelse af anden hel eller delvis videregående uddannelse

 

 1. Udarbejde en kompetencebeskrivelse, hvor du beskriver, hvordan dine kompetencer og erfaringer gør det muligt for dig at gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt, at du viser godt kendskab til uddannelsen og at du har fokus på uddannelsens fagområder. Omfang ca. 1-1,5 side. I kompetencebeskrivelsen skal indgå følgende:
 • Kompetencebeskrivelsen skal skrives med udgangspunkt i uddannelsen
 • Du skal redegøre for dine dokumenterede erfaringer og kvalifikationer og forklare, hvordan de er relevante i forhold til uddannelsens fagområder
 • Du skal med udgangspunkt i uddannelsens fagområder fortælle, hvorfor du ønsker at blive optaget på netop denne uddannelse
 • Du skal argumentere for, hvorfor dine erfaringer og kvalifikationer gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen – her skal der ligges særligt vægt på dine forudsætninger for at kunne studere på en uddannelse på bachelorniveau
 • Du skal vise kendskab til uddannelsen, dens indhold og fagområder samt hvordan du ønsker at gøre brug af uddannelsen efterfølgende

Ansøgning

Ansøgning om optagelse gennem IKV er ikke en særskilt ansøgning. Du søger om optagelse via www.optagelse.dk, der åbner d. 1. februar. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du dit CV, din kompetencebeskrivelse og din dokumentation. Når du søger om optagelse gennem IKV, er det særligt vigtigt, at du på ansøgningen beskriver tidligere erhvervede erfaringer og kvalifikationer samt at du vedlægger dokumentation for disse til din ansøgning. Kun dokumenterede erfaringer og kvalifikationer medtages i vurderingen.

Deadline

Sidste frist for ansøgning gennem en IKV er den 15. marts inden kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din IKV ultimo maj. Hvis du gives en positiv IKV, indgår du i fordelingen af studiepladser i kvote 2 på lige fod med andre kvote 2 ansøgere. Du får svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne. Hvis du gives afslag på din IKV, modtager du en vejledning i forhold til, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive vurderet adgangsberettiget til uddannelsen.

Særligt for IKV-ansøgere - merit

Det er ikke muligt at få merit for sit adgangsgrundlag. For dig som er optaget gennem IKV (Individuel Kompetence Vurdering) betyder det, at du ikke kan få tildelt merit for de aktiviteter, som har gjort dig kvalificeret til optagelse (det gælder både obligatorisk og ansøgt merit). Eksempel: Hvis du tidligere har gennemført en akademi- eller professionsbacheloruddannelse, som har medvirket til, at du har opnået positiv IKV, kan du ikke få merit på baggrund af denne uddannelse.

Dispensation for adgangskrav

Ansøgning om dispensation skal altid ske gennem kvote 2. Du kan søge om dispensation, hvis du af en eller anden grund ikke opfylder de formelle adgangskrav, men dine kvalifikationer og kompetencer kan sidestilles, dvs. har samme niveau som det formelle adgangskrav.

Kandidatreglen

Har du en afsluttet kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en professionsbachelor uddannelse, hvis uddannelsen har ledige pladser.

Rudolf Steiner uddannelse

Har du en 12 årig Rudolf Steiner uddannelse, skal du søge om dispensation senest 15. marts inden kl. 12.  Du bliver vurderet på dine samlede kvalifikationer.

Kvote 2 - andre vurderingskriterier, der indgår i ansøgningen

I kvote 2 foretager vi en helhedsvurdering på baggrund af de kvalifikationer og erfaringer, du har tilegnet dig i tillæg til din adgangsgivende eksamen. Følgende udvælgelseskriterier kan indgå i helhedsvurderingen:

 • eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • motiveret ansøgning
 • omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder. Det kunne f.eks. være arbejde som vikar i hjemmeplejen, som handicaphjælper eller humanitært arbejde.
 • ekstra gymnasiale fag eller andre relevante kurser
 • beståede eksaminer på anden lang- eller mellemlang videregående uddannelse.
 • arbejde i udlandet i minimum 3 sammenhængende måneder. F.eks. omsorgsrelateret arbejde.
 • udlandsophold uden erhvervsarbejde af minimum 3 sammenhængende måneder. Fx studieophold eller rejse.
 • højskoleophold, mindst 3 mdr.
 • frivilligt arbejde i minimum 3 måneder. F.eks. humanitært arbejde.
 • andet erhvervsarbejde, herunder også militær og barsel - mindst 3 mdr. i et sammenhængende forløb.

Ifølge Adgangsbekendtgørelsen, kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder

 

Hvad er en motiveret ansøgning?

En motiveret ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Det er din mulighed for at komme til orde og give os et indtryk af, hvem du er.

 • du kan beskrive dine kvalifikationer og erfaringer – og hvad du vil med den søgte uddannelse
 • du kan overveje sammenhængen mellem dine erfaringer, dine kvalifikationer og dit uddannelsesønske
 • du skal bl.a. fremhæve, hvilke indsatser du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed, samt din overvejelser omkring valget af uddannelse
 • det er vigtigt, at du fremhæver de væsentligste forhold i begyndelsen af en motiveret ansøgning og udelader forhold, der ikke er relevante for ansøgningen
 • en motiveret ansøgning skal være klar og veldisponeret
 • det er vigtigt, at du målretter din den til det uddannelsessted, du søger ind på

En motiveret ansøgning indgår i den samlede vurdering i en kvote 2 ansøgning.
Den skal maksimalt fylde 1 A 4 side.
I ansøgningsskemaet har vi allerede et indtryk af dine aktiviteter, så du behøver ikke udfærdige et CV.

Krav til dokumentation

Du skal dokumentere dit adgangskrav. Det gør du ved at uploade kopier af de uddannelser og aktiviteter, du finder relevant for din ansøgning. I kvote 2 skal du medsende:

 • dokumentation for adgangsgrundlaget – f.eks. dit eksamensbevis samt evt. beståede enkeltfag. Efter 2004 kan dette hentes via Eksamensdatabasen på www.optagelse.dk
 • på UC Diakonissestiftelsen beder vi som udgangspunkt ikke om dokumentation for dine kvote 2-erfaringer. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Det er dog helt afgørende, at du præcist angiver samtlige af dine kvote 2-aktiviteter på www.optagelse.dk. Du vil kunne blive bedt om at forevise de nævnte kvote 2-aktiviteter på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit NemID under strafansvar på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte.
 • motiveret ansøgning
 • evt. bevis for beståede eksamener, hvis du har en erhvervsuddannelse eller beståede prøver på en videregående uddannelse. Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan uploades frem til 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Deadline for bilag til ansøgningen

Evt. bilag til ansøgningen uploades på www.optagelse.dk inden 15. marts kl. 12. 
Eksamensbeviser dog inden 5. juli kl. 12.

Merit

Merit kan enten gives efter en konkret vurdering til den enkelte ansøger, til ansøgere med på forhånd fastlagte uddannelsesforudsætninger eller som en del af regler i forbindelse med optagelse på bestemte uddannelser.

Obligatorisk merit

Når du optages på en videregående uddannelse, er der krav om, at uddannelsesstedet foretager en meritvurdering af dig. Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du skal således ikke selv søge om merit, men du er forpligtet til at oplyse om beståede uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring, som kan være meritgivende.

Bemærk, at det ikke er muligt at få tildelt merit for dit adgangsgrundlag. Det betyder, at beståede uddannelseselementer eller erhvervserfaring der er brugt som led i din optagelse på uddannelsen, ikke vurderes ved obligatorisk merit.


Merit for andre uddannelsesaktiviteter 

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt studievejlederen på din nye uddannelse umiddelbart inden studiestart og hør, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Dokumentation, når du søger optagelse 

Dokumentationen uploades sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Dokumentation, hvis du vil søge om merit, når du har fået en studieplads

Vi skal senest have din detaljerede dokumentation primo januar/august. Du behøver ikke have den færdig, når du søger optagelse, men det kan være en rigtig god ide at gøre dokumentationen klar. Du skal sende fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået. Fagbeskrivelserne kan være en pdf-fil af de konkrete sider fra den officielle studieordning for uddannelsen.

​Sådan forbereder du din meritansøgning

​Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder i den påbegyndte uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor. Læs derfor studieordningen på den påbegyndte uddannelse grundigt og foretag en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer fra anden uddannelses studieordning og evt. relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning. 

Der skal vedlægges følgende:

 • Uddannelsesaktivitetens præcise betegnelse
 • Gennemført uddannelsesaktivitet, og hvor uddannelsen er gennemført
 • ECTS point. Hvor mange point giver gennemførsel af denne aktivitet, og hvor stor timebelastning/årsværk?
 • Kopi af formelle prøve- eller eksamensbeviser samt kursus- og uddannelsesbeviser, hvor der er markeret, hvilke uddannelsesaktiviteter, der ønskes meritoverført.
 • Kopi af ansættelsesbeviser/kontrakter, udtalelser og lignende oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal skal fremgå
 • Relevant pensum/litteraturliste

Vær opmærksom på, at ETCS-systemet ikke måler det faglige niveau, men udelukkende forbrug af tid på studiet. Derfor er ECTS-systemet ikke indrettet sådan, at det automatisk giver tilsvarende merit ved en vurdering.

Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du fx linker til en studieordning på nettet. Vi bruger dokumentationen til at foretage en faglig vurdering af, om der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal følge, fordi du allerede har bestået tilsvarende uddannelsesdele.

Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.

Ansøgningen sendes til:

Studievejlederen på sygeplejerskeuddannelsen.

Klager

Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen

 • Klagen kan indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til ovenstående studievejleder. Herefter foretages en re-vurdering, og hvis afslaget fastholdes, sendes det videre til Kvalifikationsnævnet til deres endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.

Merit for Social- og Sundhedsassistenter (trin 2)

Når du er optaget som studerende på UC Diakonissestiftelsen, vil du kunne opnå merit for klinik på 1. og 2. semester. Meritten vil ikke være studietidsforkortende.

Når du er optaget på uddannelsen, skal du have en samtale med studievejlederen om evt. merit.

Kriterierne er erhvervserfaring inden for området, og der skal kunne dokumenteres min. 9 måneders ansættelse, primært dagvagt, inden for de seneste fire år. Stammer din erfaring fra aften- eller nattevagter, skal der foreligge en funktionsbeskrivelse fra din arbejdsgiver.

Når du søger ind på www.optagelse.dk, skal du derfor, for at kunne komme i betragtning til merit, dokumentere at du har minimum ni måneders fuldtidsarbejde som uddannet Social- og Sundhedsassistent inden 5. juli, det år du søger ind.

Du skal kunne dokumentere, at du allerede har de kvalifikationer og kompetencer, du ellers ville opnå i klinikforløbet. Dette gør du ved at dokumentere:

 • Minimum 9 mdr. erhvervserfaring. 33-37 timer/uge optjent inden for de seneste 4 år
 • Ansættelsesbevis, hvor din jobbeskrivelse fremgår
 • At der på lønsedlerne fremgår anciennitet, ansættelsesforhold og sted samt det ugentlige timetal.

Din samlede ansøgning skal derfor indeholde følgende:

 • Uddannelsesbevis som Social- og Sundhedsassistent
 • Kopi af ansættelsesbevis, jobbeskrivelse eller kontrakt
 • Sidste lønseddel.

Vær opmærksom på at manglende dokumentation kan have betydning for, at du ikke tildeles obligatorisk merit.

Dette gælder også, hvis du samtidig også har en studentereksamen.

Vi vurderer først tildelingen af merit, når du er blevet optaget. Kontakt studievejlederen med henblik på spørgsmål i den forbindelse.

Relevant beskæftigelse

Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser, som du søger ind på, SKAL du også oplyse om og dokumentere dette i din ansøgning om optagelse. Dokumentationen kan være kopi af ansættelsesbevis, udtalelse, arbejdsgivererklæring. Dokumentationen skal omfatte oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal. Relevant beskæftigelse vil indgå i en vurdering af, om du skal have merit for praktik/klinik.

Merit i forhold til din uddannelse

Hvis vi vurderer, at du skal have merit, vil du blive fritaget for dele af din nye uddannelse.

Fritagelsen betyder, at du ikke kan følge undervisningen for uddannelseselementerne, men da et semester indeholder hovedfaget Sygepleje og flere støttefag, så vil der været en udprøvning sidst i semesteret, hvor der er taget højde for din merit. Du skal dog være opmærksom på, at merit for klinik ikke omfatter merit for klinikprøven.

Meritafgørelse

 • Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i september 1. oktober.
 • Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i februar 1. marts.

Hvis du har søgt om optagelse i efteroptaget, er du ikke garanteret at modtage din meritvurdering inden studiestart.

Klager

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Tidligere optaget på sygeplejerskeuddannelsen

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på enten på UCD, KP eller en anden uddannelsesinstitution, er der særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Bemærk at hvis du før har været indskrevet på samme uddannelse enten på UCD, KP eller en anden uddannelsesinstitution, kan du tidligst blive genoptaget eller genindskrevet på uddannelsen 5 måneder efter, at du udmeldte dig, eller blev udmeldt af institutionen jf. Adgangsbekendtgørelsen.

Søg genoptagelse, hvis du ikke har bestået første studieår

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen, enten på UCD eller KP eller en anden uddannelsesinstitution, men ikke har bestået første studieår, skal du søge om genoptagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for at søge genoptagelse er d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal i din ansøgning oplyse, at du tidligere har været optaget på uddannelsen samt dokumentere evt. beståede dele af uddannelsen ved en studiejournal fra uddannelsesstedet.

Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen og i øvrigt følge de generelle retningslinjer for ansøgning i kvote 1 eller 2.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen, skal du søge dispensation. Din dispensationsansøgning og dokumentation skal uploades som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.

Kontakt gerne studievejlederen for vejledning i forhold til dispensationsansøgningen.

Du modtager svar på din ansøgning d. 28. juli.

Søg genindskrivning hvis du har bestået det første studieår:

Hvis du har bestået det 1. studieår og vil genindskrives, skal du kontakte studievejlederen for at blive genindskrevet.

forhold til dispensationsansøgningen.

Du modtager svar på din ansøgning d. 28. juli.

Betinget optag

På UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen gives der ikke mulighed for betinget optag, jf. Adgangsbekendtgørelsen.