Adgangskrav

Kvote 1: Du skal have en gymnasial eksamen

Du søger ind udelukkende på baggrund af en dansk gymnasial eksamen.

Det vil sige:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
 • Gymnasial erhvervsuddannelse (eux)

Hvis du som en del af din gymnasiale uddannelse (kun muligt efter den nye gymnasiereform) har taget to ekstra fag på A-niveau som erstatning for fag på lavere niveau, får du justeret dit eksamensgennemsnit. Justeringen foretages ved at gange dit eksamensgennemsnit med 1,03.

Uddannelse Fag på A-niveau Bonus
STX/HHX 5 A-niveaufag 1,03
  6 A-niveaufag 1,06
HHX 4 A-niveaufag 1,03
  5 A-niveaufag 1,06
HF 2 A-niveaufag
1,03
  3 A-niveaufag 1,06

Du kan ikke få justeret dit eksamensgennemsnit ved at supplere fag på A-niveau, efter du har afsluttet din gymnasiale uddannelse. Ansøgere, der starter senest to år efter den adgangsgivende eksamen, får ganget deres oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Det betyder, at en ansøger, der får sin adgangsgivende eksamen i juni i et givent år, skal søge om optagelse på en videregående uddannelse senest ved sommeroptaget to år efter, for at få ganget sit oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Der kan kun dispenseres fra denne regel, hvis ansøgeren kan dokumentere barsel eller værnepligt inden for rammen af de 2 år.

Ansøgningsfrist

 • Kvote 1 – inden 5. juli kl. 12

Krav til dokumentation

Kvote 2: Du skal have et af følgende adgangsgrundlag:

 • Kvote 2 er for dig, der søger med anden baggrund end gymnasial adgang.

Studiepladserne i kvote 2 gives til følgende ansøgere

 • Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene, men som ikke har et tilstrækkeligt højt gennemsnit (kvotient) til at blive optaget gennem kvote 1.

Der er 5 måder, du kan søge indenfor kvote 2

 • ansøgere, der har en udenlandsk gymnasial eksamen eller
 • ansøgere, der har 4 specifikke HF enkeltfag eller
 • ansøger, der har en Social- og Sundhedsassistent uddannelse eller
 • ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag eller
 • ansøgere, der har redder-uddannelsen

Her bliver du optaget på dine samlede dokumenterede kvalifikationer. I vurderingen indgår en begrundet og motiveret ansøgning (levnedsbeskrivelse) med redegørelse for de kvalifikationer og kompetencer, som du mener har betydning for at blive optaget på sygeplejerskeuddannelsen. Den motiverede ansøgning må have et omfang af max en A4-side.

Ansøgere med udenlandsk eller nordisk adgangsgivende eksamen skal søge kvote 2. Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen via dette link til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Er dit oprindelsesland uden for EU/EØS, og har du ikke en tidsubegrænset opholdstilladelse med mulighed for forlængelse, skal du betale fuld deltagerbetaling jf. Lov BEK nr. 1140 af 23/10/2014. I din ansøgning vedlægges dokumentation for opholdstilladelsen.

Sprogkrav

 • Du skal være god til dansk for at kunne følge undervisningen. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen (uden for Norden), skal du have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende inden 5. juli det år, du søger optagelse. Studieprøven skal dokumenteres i ansøgningen.

 • Nordiske ansøgere skal ikke opfylde danskkravet, så længe de har tilsvarende niveau i deres modersmål – f.eks. svensk eller norsk. Som nordisk studerende skal du, hvis du bliver optaget på uddannelsen, aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

Ansøgere der har 4 HF enkeltfag (Sygeplejerskepakken) og 9 måneders erhvervserfaring (svarende til 30 timer/uge)

Hvert HF enkeltfag skal være bestået med et gennemsnit på mindst 2.
Gennemsnittet udregnes på baggrund af samtlige karakterer for faget.

HF enkeltfag:

 • A-niveau i dansk mundtlig/skriftlig
 • B-niveau i engelsk skriftlig/mundtlig
 • B-niveau i et valgfrit naturvidenskabeligt fag
 • C-niveau i samfundsfag eller psykologi

Ansøgere der har en Social- og Sundhedsassistent uddannelse

 • Gennemført uddannelsen som Social- og sundhedsassistent efter lov nr. 343 af 16. maj 2001, udsendt af Undervisningsministeriet.

  Specifikke krav:

 • dansk på C-niveau
 • naturfag på C-niveau
 • engelsk på D-niveau

Karakterer og prøver gennem uddannelsen vægtes. Har du en uddannelse før 2001 kræves det, at du tager de fire HF enkeltfag.

Ansøgere med andet adgangsgrundlag

 • Har du ikke nogen af ovennævnte uddannelser, kan du søge optagelse på andet adgangsgrundlag. Tal med studievejlederen.

Individuel Realkompetencevurdering

 • Hvornår har du brug for en individuel kompetencevurdering (IKV)?
  • Du har brug for en IKV, når du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en professionsbacheloruddannelse. Gennem en IKV får du en vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer.

 • Vi vurderer om:
  • Dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav
  • Du med dine kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen

Hvis du får en positiv vurdering, betyder det at du har fået dispensation for adgangskravet. En positiv vurdering kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

 • Hvad gør du for at få individuel kompetencevurdering?
  • Ønsker du en individuel vurdering af dine reelle kompetencer, skal du gøre følgende:
 1. Dokumentere opfyldelse af flere af nedenstående vurderingskriterier. Oplyses i CV med vedlagte bilag

  • Kort videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav
  • Mellemlang- eller lang videregående uddannelse, gerne fagrelevant, men dette er ikke et krav 
  • HF fag på B-A-niveau, gerne fagrelevante, men dette er ikke et krav
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant erhvervserfaring 
  • Dokumenterede danskkundskaber, tilstrækkelige til at studere på bachelorniveau
  • Fagrelevant kursus min 3 mdr./10 ECTS point.
  • Dokumenterede studiekompetencer, særlig relevant, hvis du ikke kan dokumentere HF fag eller gennemførelse af anden hel eller delvis videregående uddannelse

 2. Udarbejde en kompetencebeskrivelse, hvor du beskriver, hvordan dine kompetencer og erfaringer gør det muligt for dig at gennemføre uddannelsen. Det er vigtigt, at du viser godt kendskab til uddannelsen og at du har fokus på uddannelsens fagområder. Omfang ca. 1-1,5 side. I kompetencebeskrivelsen skal indgå følgende:

  • Kompetencebeskrivelsen skal skrives med udgangspunkt i uddannelsen
  • Du skal redegøre for dine dokumenterede erfaringer og kvalifikationer og forklare, hvordan de er relevante i forhold til uddannelsens fagområder
  • Du skal med udgangspunkt i uddannelsens fagområder fortælle, hvorfor du ønsker at blive optaget på netop denne uddannelse
  • Du skal argumentere for, hvorfor dine erfaringer og kvalifikationer gør dig i stand til at gennemføre uddannelsen – her skal der ligges særligt vægt på dine forudsætninger for at kunne studere på en uddannelse på bachelorniveau
  • Du skal vise kendskab til uddannelsen, dens indhold og fagområder samt hvordan du ønsker at gøre brug af uddannelsen efterfølgende:

Ansøgning

Ansøgning om optagelse gennem IKV er ikke en særskilt ansøgning. Du søger om optagelse via www.optagelse.dk der åbner d. 1. februar. Under faneblandet ”Adgangsgrundlag” vælger du ”Ingen adgangsgivende eksamen”. Under fanebladet ”Bilag” tilføjer du dit CV, din kompetencebeskrivelse og din dokumentation. Når du søger om optagelse gennem IKV er det særligt vigtigt, at du på ansøgningen beskriver tidligere erhvervede erfaringer og kvalifikationer samt at du vedlægger dokumentation for disse til din ansøgning. Kun dokumenterede erfaringer og kvalifikationer medtages i vurderingen og dokumentationen skal være modtaget senest den 15. marts kl. 12.

Deadline

Sidste frist for ansøgning gennem en IKV er den 15. marts kl. 12.00.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din IKV ultimo juni. Hvis du gives en positiv IKV, indgår du i fordelingen af studiepladser i kvote 2 på lige fod med andre kvote 2 ansøgere. Du får svar på din ansøgning sidst i juli, når den koordinerede tilmelding har fordelt pladserne. Hvis du gives afslag på din IKV, modtager du en vejledning i forhold til, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive vurderet adgangsberettiget til uddannelsen.

Særligt for IKV ansøgere - merit

Det er ikke muligt at få merit for sit adgangsgrundlag. For dig som er optaget gennem IKV (Individuel Kompetence Vurdering) betyder det, at du ikke kan få tildelt merit for de aktiviteter, som har gjort dig kvalificeret til optagelse (det gælder både obligatorisk og ansøgt merit). Eksempel: Hvis du tidligere har gennemført en akademi- eller professionsbacheloruddannelse, som har medvirket til at du har opnået positiv IKV, kan du ikke få merit på baggrund af denne uddannelse.

Dispensation for adgangskrav 

Ansøgning om dispensation skal altid ske gennem kvote 2. Du kan søge om dispensation, hvis du af en eller anden grund ikke opfylder de formelle adgangskrav, men dine kvalifikationer og kompetencer kan sidestilles, dvs. har samme niveau som det formelle adgangskrav.

Kandidatreglen

Har du en afsluttet kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis din kandidatuddannelse er mere end seks år gammel. Kontakt studievejlederen.

Rudolf Steiner-uddannelse

Har du en 12 årig Rudolf Steiner-uddannelse, skal du søge om dispensation senest 15. marts. Du skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav. Du bliver vurderet på dine samlede kvalifikationer.

Andre aktiviteter, der indgår i ansøgningen

 • omsorgsrelateret erhvervsarbejde svarende til 30 timer/uge i minimum 3 måneder vægtes
  • andet erhvervsarbejde
  • frivilligt arbejde
  • arbejde i udlandet - minimum 3 sammenhængende måneder
  • udlandsophold uden erhvervsarbejde – minimum 3 sammenhængende måneder
  • andre uddannelser eller dele af andre uddannelser
  • højskoleophold, hvis institutionen vurderer det relevant

Ifølge Adgangsbekendtgørelsen, BEK nr. 1495 af 11/12/2017 kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Hvad er en motiveret ansøgning (levnedsbeskrivelse)

En motiveret ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Det er din mulighed for at komme til orde og give os et indtryk af, hvem du er.

 • du kan beskrive dine kvalifikationer og erfaringer – og hvad du vil med den søgte uddannelse
 • du kan overveje sammenhængen mellem dine erfaringer, dine kvalifikationer og dit uddannelsesønske
 • du skal bl.a. fremhæve, hvilke indsatser du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed, samt din overvejelser omkring valget af uddannelse
 • det er vigtigt, at du fremhæver de væsentligste forhold i begyndelsen af en motiveret ansøgning og udelader forhold, der ikke er relevante for ansøgningen
 • en motiveret ansøgning skal være klar og veldisponeret
 • det er vigtigt, at du målretter din den til det uddannelsessted, du søger ind på

En motiveret ansøgning indgår i den samlede vurdering i en kvote 2 ansøgning.
Den skal maksimalt fylde 1 A4 side.
I ansøgningsskemaet har vi allerede et indtryk af dine aktiviteter, så du behøver ikke udfærdige et CV.

Krav til dokumentation 

Du skal dokumentere dit adgangskrav og dine aktiviteter. Det gør du ved at uploade kopier af de uddannelser og aktiviteter, du finder relevant for din ansøgning. I kvote 2 skal du medsende

 • dokumentation for adgangsgrundlaget – f.eks. dit eksamensbevis samt evt. beståede enkeltfag. Efter 2004 kan dette hentes via Eksamensdatabasen på www.optagelse.dk 
 • dokumentation for de aktiviteter, du ønsker bliver taget i betragtning til din ansøgning – arbejdsgivererklæringer med perioden for ansættelse samt det ugentlige timetal, højskolebevis, udlandsophold, frivilligt arbejde med perioder for ”ansættelse” samt det ugentlige timetal.
 • Motiveret ansøgning (levnedsbeskrivelse)
 • Evt. bevis for beståede eksamener, hvis du har en erhvervsuddannelse eller beståede prøver på en videregående uddannelse.

Deadline for bilag til ansøgningen 

Evt. bilag til ansøgningen uploades på www.optagelse.dk inden 15. marts. 
Eksamensbeviser dog inden 5. juli.

Merit

Merit kan enten gives efter en konkret vurdering til den enkelte ansøger, til ansøgere med på forhånd fastlagte uddannelsesforudsætninger eller som en del af regler i forbindelse med optagelse på bestemte uddannelser.

Obligatorisk merit

Når du optages på en videregående uddannelse, er der krav om, at uddannelsesstedet foretager en meritvurdering af dig. Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du skal således ikke selv søge om merit, men du er forpligtet til at oplyse om beståede uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring, som kan være meritgivende.

Bemærk, at det ikke er muligt at få tildelt merit for dit adgangsgrundlag. Det betyder, at beståede uddannelseselementer eller erhvervserfaring der er brugt som led i din optagelse på uddannelsen, ikke vurderes ved obligatorisk merit.

Følgende regler gælder for obligatorisk merit:

 • BEK nr. 211 af 27/02/2019 - §§ 18, 19 og 34,
 • BEK nr. 841 af 24/06/2018 §18
 • LBK nr 986 af 18/08/2017, § 23 og § 29
 • BEK nr. 804 af 17/06/2016


Merit for andre uddannelsesaktiviteter 

Har du afsluttet dele af en videregående uddannelse på et andet niveau, kan du også vælge at søge om merit for dette. Kontakt en studievejleder på din nye uddannelse umiddelbart inden studiestart og hør, hvordan det foregår på netop den uddannelse.

Dokumentation, når du søger optagelse 

Dokumentationen uploades sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation.

Dokumentation, når du har fået en studieplads 

Vi skal senest have din detaljerede dokumentation primo januar/august. Du behøver ikke have den færdig, når du søger optagelse, men det kan være en rigtig god ide at gøre dokumentationen klar. Du skal sende fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået. Fagbeskrivelserne kan være en pdf-fil af de konkrete sider fra den officielle studieordning for uddannelsen.

Sådan forbereder du din ansøgning

Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder i den påbegyndte uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor. Læs derfor studieordningen på den påbegyndte uddannelse grundigt og foretag en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer fra anden uddannelses studieordning og evt. relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning. 

Der skal vedlægges følgende:

 • Uddannelsesaktivitetens præcise betegnelse
 • Gennemført uddannelsesaktivitet, og hvor uddannelsen er gennemført
 • ECTS point. Hvor mange point giver gennemførsel af denne aktivitet, og hvor stor timebelastning/årsværk?
 • Kopi af formelle prøve- eller eksamensbeviser samt kursus- og uddannelsesbeviser, hvor der er markeret, hvilke uddannelsesaktiviteter, der ønskes meritoverført.
 • Kopi af ansættelsesbeviser/kontrakter, udtalelser og lignende oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal skal fremgå
 • Relevant pensum/litteraturliste

Vær opmærksom på, at ETCS-systemet ikke måler det faglige niveau, men udelukkende forbrug af tid på studiet. Derfor er ECTS-systemet ikke indrettet sådan, at det automatisk giver tilsvarende merit ved en vurdering.

Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du fx linker til en studieordning på nettet. Vi bruger dokumentationen til at foretage en faglig vurdering af, om der er dele af din nye uddannelse, du ikke skal følge, fordi du allerede har bestået tilsvarende uddannelsesdele.

Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.

Ansøgningen sendes til:

Studievejleder Eva Aggernæs, e-mailadresse: evsa@ucdiakonissen.dk

Klager

Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen

 • Klagen kan indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til ovenstående studievejleder. Herefter foretages en re-vurdering, og hvis afslaget fastholdes, sendes det videre til Kvalifikationsnævnet til deres endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.

Frivillig merit for Social- og Sundhedsassistenter

Når du er optaget som studerende på UC Diakonissestiftelsen, vil du kunne opnå merit for praktikken på 1. og 2. semester, hvis du har minimum 1 års erhvervserfaring som færdiguddannet sosu-assistent eller 1½ år på 30 timer ugentligt.
Vi vurderer din ansøgning individuelt, og du får maksimalt nedsat din studietid med et halvt år – afhængigt af din tidligere erhvervserfaring, varigheden af erfaringer og studiemæssige kompetencer.
Vi vurderer først tildelingen af merit, når du er blevet optaget. Kontakt studievejlederen med henblik på spørgsmål i den forbindelse.

Relevant beskæftigelse

Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser, som du søger ind på, SKAL du også oplyse om og dokumentere dette i din ansøgning om optagelse. Dokumentationen kan være kopi af ansættelsesbevis, udtalelse, arbejdsgivererklæring. Dokumentationen skal omfatte oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal. Relevant beskæftigelse vil indgå i en vurdering af, om du skal have merit for praktik/klinik.

Merit i forhold til din uddannelse

Hvis vi vurderer, at du skal have merit, vil du blive fritaget for dele af din nye uddannelse.
Fritagelsen betyder, at du ikke kan følge undervisningen for uddannelseselementerne, men da et semester indeholder flere støttefag, så vil der været en udprøvning sidst i semesteret, hvor der er taget højde for din merit. Du skal dog være opmærksom på, at merit for praktik ikke nødvendigvis omfatter merit for praktikprøven.

Meritafgørelse

Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i september 1. oktober.
Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i februar 1. marts.
Hvis du har søgt om optagelse i efteroptaget, er du ikke garanteret at modtage din meritvurdering inden studiestart.

Klager

Der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Betinget optag

På UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen gives der ikke mulighed for betinget optag, Jf. BEK nr. 223 af 11/03/2014.