Bo- og dagtilbud for voksne
med en psykisk lidelse

Har du eller én af dine pårørende en psykisk lidelse og har brug for hjælp og støtte i det daglige, kan du benytte dig af Diakonissestiftelsens dag- og botilbud for voksne i Gentofte.

Hvide og Gule Hus er et sundhedscenter og to botilbud under Diakonissestiftelsen, som har til huse i to ældre villaer i grønne omgivelser nær Gentofte sø. Vi tilbyder moderne, psykosociale indsatser af høj kvalitet. Vores tilbud udvikles i et samspil af en høj faglighed, vores stærke værdigrundlag og professionel organisering.

Botilbud
Hvide og Gule Hus

Billedet viser Gule Hus i forgrunden og Hvide Hus i baggrunden.

Det gule og det hvide hus rummer hver sit botilbud med forskellige grader af støtte. Foto: Rune Hansen.

Hvide og Gule Hus er to botilbud beliggende centralt i Gentofte. Tilbuddene er for dig med psykiske og sociale udfordringer, der i en periode af dit liv har brug for at bo et sted med støtte fra professionelt personale. Formålet er at støtte den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale funktioner og derved tilstræbe et godt voksenliv.

Vi har 13 pladser i alt fordelt på to huse:

Sundhedscenter
Hvide Hus

Billedet viser Hvide Hus med grøn bevoksning.

Det hvide hus rummer desuden et sundhedscenter, som er et åbent dagtilbud til alle borgere i Gentofte.

Sundhedscenteret er et aktivitets- og samværstilbud for borgere mellem 18-65 år, som ønsker at få en bedre sundhed i fællesskab med andre.
I Sundhedscenterets åbningstid kan du som medlem benytte en lang række træningsfaciliteter og deltage i mange sundhedsfremmende aktiviteter og gruppeforløb. Vores fagpersonale guider dig til, hvordan du opnår en bedre sundhed gennem vores tilbud i centeret.

Her kan du læse mere om:

Det vi kan, ved og vil

En medarbejder ser interesseret på en borger.

Vi arbejder ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker, og vi lytter til, hvad der er vigtigt for borgeren. Foto: Karen Grønkjær.

Vores medarbejderes faglighed tager afsæt i det narrative. Vi bliver de fortællinger, vi fortæller om os selv. Derfor arbejder vi ud fra den enkelte borgers individuelle behov og ønsker og lytter til, hvad der er vigtigt for borgeren.

  • Vi ønsker at opnå en stærk, tillidsbaseret relation, og vi fokuserer på beboernes ressourcer og potentialer.

  • Vi tror på, at positiv udvikling og forandring er muligt for alle, ligesom vi tror på, at alle kan komme sig helt eller delvist.

  • Vi mener, det bedste liv leves, når man er så selvhjulpen og ansvarlig i eget liv, som muligt.

Med klare forventninger, faglighed, tillid og dialog støtter vi beboerne i at blive så selvhjulpne, aktive og ansvarlige i eget liv, som muligt, så positiv forandring og udvikling kan opstå. Beboerne er eksperter i eget liv og har deres egne drømme. Derfor anvender vi beboernes viden og erfaring aktivt i samarbejdet med dem. Beboerne skal tage del i fællesskabet og livet på botilbuddet, og de skal opfordres til at anvende deres ret til indflydelse og medbestemmelse. Det er medarbejdernes og ledelsens ansvar at skabe meningsgivende rammer for involvering og indflydelse.

I et tæt samarbejde med borgeren yder vi psykosocial rehabilitering med formålet om, at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv trods begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Under den rehabiliterende tilgang arbejder vi med begrebet 'Recovery' til at forstå borgerens personlige og individuelle proces henimod ”at komme sig”.

Metoden
Det dobbelte KRAM

’Det dobbelte KRAM’ er et fokus på både fysisk og mental sundhed. Mange kender KRAM som Kost, Rygning, Alkohol og Motion, men vi bruger også det mentale: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring.

For nogle er det nødvendigt at få styr på stemmerne i hovedet, før de overhovedet kan tænke på at tabe sig. Andre er nødt til at få en sund krop, før de føler sig klar til at indgå i relationer. Vi har derfor indgående samtaler med alle, der kommer i Hvide og Gule Hus, om, hvor de ser sig selv i forhold til udfordringer og kompetencer.

Samarbejdet med borgeren

Vores arbejde består i at motivere borgeren til små og store livsforandringer. I et anerkendende og respektfuldt samarbejde med borgeren selv arbejder vi med livsmål med henblik på, at kunne håndtere og mestre hverdagslivet.

Samarbejdet med borgeren kommer blandt andet til udtryk gennem husmøder mellem beboere og personale på Hvide og Gule Hus. Her evaluerer vi kontinuerligt vores botilbud sammen med beboerne.

Synergi og samarbejde

Mission

Hvide og Gule Hus vil gennem kreative og fagligt funderede løsninger, skabe værdi for vores borgere, samarbejdspartnere og medarbejder og inspirere til og understøtte udviklingen af livsvilkår og tilstræbe bedst mulig livskvalitet for den enkelte.

Vision

Vi er det mest attraktive valg som samarbejdspartner, der gennem et inspirerende og brændende engagement skaber høj faglighed og støtter den enkeltes vej mod sine håb og drømme.

Værdier

Hvide og Gule Hus står på Diakonissestiftelsens værdier:

Medmenneskelighed, fordi vi er optagede af at give noget til andre. Ud over et engagement, pålidelighed og faglig dygtighed kendes vi på at besidde relationelle kompetencer, der sikrer den bedst mulige pleje og støtte til alle, der har brug for det.

Ordentlighedfordi vi føler et helt særligt ansvar for at give den bedst mulige pleje, omsorg og støtte til alle, der har brug for det – uanset hvem man er.

Faglighed, der udtrykkes som høj kvalitet.

Synergi, fordi Diakonissestiftelsens medarbejdere bruger både deres fagfaglige og tværfaglige kompetencer, når der er brug for nye sammenhængende pleje- og omsorgsydelser.

Nytænkning, fordi vi skaber nye løsninger, som kan imødekomme behov i fremtiden – og gør det i samarbejde med brugere, frivillige, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Vores kerneopgave: Vi styrker det enkelte menneske

Vi leverer en helhedsorienteret indsats, som bygger på en humanistisk tankegang i en nonprofit-organisation, som er en del af Den Danske Diakonissestiftelse.

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang mod, at bevare, forbedre og udvikle det enkelte menneskes fysiske, psykiske og sociale ressourcer. Vores formål er at styrke det enkelte menneske individuelt og i fællesskaber. Vi arbejder ud fra dine håb, drømme og ønske om at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 

Referater fra brugerbestyrelsesmøder

Blandt vores samarbejdspartnere er:

  • Gentofte kommune, Social og Handicap myndighed.

  • Vi hører ind under Den Danske Diakonissestiftelse, som vi har et tæt samarbejde med om ledelse og arbejdsmiljø.

  • Plejehjemmet Salem, som vi deler faciliteter med.

  • Socialrådgiverne, som vi samarbejder med omkring borgernes indsatsmål.

  • Vi er en del af Kompetencecenteret i Gentofte Kommune, hvor vi samarbejder med Center for Netværk og Socialpsykiatrisk Center omkring gruppeforløb til vores medlemmer og beboere.

Tilsyn

Hvide og Gule Hus får vurderingen 5 ud af 5 på mange parametre. Her fra tilsynsrapporten fra december 2020.

Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen

Kontakt


Adresse:

Hvide og Gule Hus
Mitchellsstræde 3
2820 Gentofte 

 

Jobsøgende?

Vi slår alle ledige job op her.

Thomas Hald Petersen

Thomas Hald Petersen

Leder
T: 39 98 49 40
M: 21 33 24 01
E: thpt@gentofte.dk