Mangfoldighed i organisationen

Ledelsesværktøj

Tag testen
Tilbage til oversigt

Sådan håndterer du mangfoldighed i organisationen

Fokus på gruppedynamikken og kulturen både i frivilliggruppen og organisationen kan give plads til mangfoldighed, og dermed sikre, at gruppen ikke lukker sig om sig selv. 

Undersøgelser har vist at grupper, hvor medlemmerne er forskellige, præsterer væsentligt bedre end grupper, hvor medlemmerne ligner hinanden. Forsøg har peget på, at samarbejdet er optimalt, når ikke mere end 70% af gruppen, ligner hinanden på køn, alder, uddannelse og anciennitet.

Grupper, der ikke aktivt giver plads til andre end dem, der ligner gruppens medlemmer selv, risikerer at fastholde status quo uden fremdrift, nytænkning og innovation og vil med tiden svinde ind, fordi den ikke formår at tiltrække nye kræfter.

Mangfoldige grupper præsterer bedre
En velfungerende frivilliggruppe har en inkluderende kultur, hvor de frivillige oplever sig selv som en del af fællesskabet, og samtidig opmuntrer alle til at udfolde egne kompetencer og særtræk.

Sådan fremmer du mangfoldighed i frivilliggruppen
Som (frivillig eller ansat) leder af en frivilliggruppe er det dit ansvar at sikre mangfoldigheden i gruppen. Neden for har vi samlet en række områder, du bør have fokus på:

Opstil klare mål
En gruppe, der har et klart og tydeligt mål, vil fokusere på det fælles mål, mere end forskellighederne i gruppen.

Italesæt styrken ved mangfoldigheden
Sørg for, at alle forstår på hvilken måde det styrker gruppen og formålet at have en mangfoldig gruppe. Det er lettere at støtte op om noget, man forstår tankerne bag.

Din rolle indebærer derfor at have blik for de særlige evner og perspektiver hver enkelt frivillig kan bidrage med og kommunikere, hvordan mangfoldighed i gruppen giver bedre mulighed for at nå jeres fælles mål.

Åben kommunikation
Det er essentielt at have åben og ærlig kommunikation, når du ønsker mangfoldighed i en gruppe. Manglende åbenhed skaber usikkerhed blandt gruppens medlemmer, og kan give mistanke om, at nogen bliver forfordelt eller holdt udenfor.

Undersøg om kulturen støtter op om mangfoldigheden
Du skal undersøge, om der er noget i organisationens og/eller gruppens kultur, der strider imod at have en mangfoldig sammensætning af gruppens medlemmer. Er der f.eks. en tendens til ikke at give nye medlemmer lov til at lave nogle af de mere spændende opgaver eller at sige ’det har vi prøvet før’, når nogen kommer med nye ideer. I sådan en kultur kan det være meget svært at finde sig til rette, og resultatet er ofte, at nye medlemmer i gruppen forsvinder.

Hav fokus på gruppedynamikken
En gruppe går igennem forskellige faser fra start til slut. Mange grupper kommer dog ikke alle faserne igennem, fordi de indledende faser, hvor alle er venlige mod hinanden, og hvor der er fundet fælles normer, er rare og trygge at være i.

Derfor er det din rolle at sørge for at hjælpe gruppen ind i den fase, hvor de rent faktisk arbejder mod det fælles mål.

Derudover skal du have fokus på, at gruppen kort skal tilbage til ’startfasen’ hver gang, der kommer en ny frivillig i gruppen, for at sikre, at den nye frivillige bliver en del af gruppen. Mange grupper glemmer dette, hvilket gør, at nye frivillige ofte har svært ved at finde sig til rette i gruppen.

Tag fat i konflikter, inden de blusser op
I en gruppe, hvor de frivillige ikke alle ligner hinanden, er der især mulighed for, at der kan opstå konflikter. Konflikter skaber splid, og vil, hvis ikke kontrolleret, hurtigt skabe et os-og-dem i gruppen. Derfor er det vigtigt, at du tager fat i konflikterne med det samme, du er opmærksom på dem, og ikke forsøger at dysse dem ned.

Udpeg en ambassadør
Selvom gruppen støtter op om, at den skal være mangfoldig, kan det være en fordel at udpege en eller flere ambassadører, der aktivt støtter op om mangfoldigheden i gruppen. På denne måde fortsætter det gode arbejde også, når du ikke er til stede. 

Hav tålmodighed og afsæt ressourcer
At skabe en mangfoldig gruppe tager tid og kræver, at der bliver afsat ressourcer til at støtte op om den gode gruppedynamik. Undersøg hvordan gruppen ønsker at blive anerkendt og støttet op omkring, og sørg for at lytte til alle. Dette arbejde tager tid og kræver tålmodighed fra alle sider.

Fortæl den gode historie
Ved at dele de gode historier om, hvordan mangfoldighed i gruppen er med til at nå det overordnede mål, skaber du gejst og vilje til fortsat at støtte op om arbejdet.

Brug eksempler fra andre steder, hvor det er tydeligt, at en gruppe har succes, fordi den har fokus på forskellighed og mangfoldighed. Det giver inspiration og noget at arbejde hen imod. 

Yderligere information om at håndtere mangfoldighed i organisationen:

  •         Sådan bruger du kultur- og kommunikationsanalyser til at skabe et bæredygtigt frivilligmiljø, Forlaget Ingerfair, 2016
  •         Mangfoldighedscharter, www.mangfoldighedscharter.dk
  •         Sådan leder du frivillige i forskellige situationer, Forlaget Ankerhus, 2014