Fag

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Du får undervisning i følgende emner:

  • Kommunikation
  • Kristendom
  • Kultur
  • Pædagogik og didaktik


Men også i europæisk filosofihistorie, socialvidenskabelig videnskabsteori, kristendommens troslære, organisationskulturer, formidlingssituationer og om at arbejde med frivillige samt ledelsesteori og projektledelse.

Desuden er der:

  • Et fordybelsesforløb med undervisning i kristendommens grundtekster
  • Et valgfrit uddannelsesforløb, hvor du lærer handle ud fra en forståelse af menneskets forskellige livssammenhænge og udviklingsvilkår
  • Praktikforløb
  • Bachelorforløb (som indeholder det afsluttende bachelorprojekt)

 

Kristendom

I faget Kristendom får du en indføring i kristendommens vigtigste tekster, samt viden om dens historiske udvikling og nutidige form.

Du får en bred viden om kristendommen, dens værdier og trosgrundlag. Kristendommens historie og udvikling, samt hvorledes kristendommen udtrykkes og praktiseres forskellige steder. 

Fagområder

1) Bibelsk teologi: Gammel Testamente og Ny Testamente

2) Historisk teologi: Kirkehistorie, Konfessionskundskab og Kirkekundskab

3) Systematisk Teologi: Troslære og etik

4) Diakoni: Diakoniteori og Diakonal praksis

Pædagogik og didaktik

Der undervises i pædagogiske og didaktiske teorier, og hvordan de udfordrer og udfordres af forskellige samfunds forskellige normer. 

Der undervises i psykologi og hvorledes forskellige teorier opfatter dannelse af individet. Og hvordan det omgivende miljø og individets evne til at tænke selvstændigt ligeledes påvirker udviklingen af personligheden. 

Der undervises i æstetetiske læreprocesser i både teori og praksis med henblik på at udvikle de studerendes æstetiske musiske og kreative evner.

Fagområder:

1) Pædagogik: Pædagogikkens historie og hovedtendenser, Almen pædagogik og Religionspædagogik

2) Didaktik: Almen didaktik, Fagdidaktik og Religionsdidaktik

3) Psykologi: Personligheds- og socialpsykologi og Religionspsykologi

4) Værkstedsfag: Drama, Musik, Leg, Fortælling, Retorik, Ritualer, Billeder og Den virtuelle verden

Kultur

Du lærer om kulturelle fænomener, om minoritetsreligioner og deres indvirkning på og af det omgivende samfund. 

Du lærer om det religiøses indflydelse på den kultur, de er en del af. Og du lærer at analysere forskellige tværreligiøse og tværkulturelle problemstillinger. 

Du lærer at indgå kvalificeret i den offentlige debat vedrørende kulturelle og religiøse problemstillinger.

Fagområder

1) Dansk kultur og mentalitetshistorie med særlig interesse for kristendommens betydning

2) Kulturteori, kultur- og religionsmødet: Kulturteoretiske hovedpositioner, Globalisering og migration, Minoritetsreligioner i Danmark, Religions- og kulturmødets udfordringer og muligheder, samt Kirkesociologi

3) Videnskabsteori og kulturanalysens metoder: Socialvidenskabelige paradigmer, og Kulturanalysens metoder

4) Filosofi og idéhistorie

Kommunikation

Du lærer om forskellige arbejdspladsers forskellige behov for kommunikation.

Du lærer, hvordan man formidler, så modtageren forstår budskabet. 

Du lærer om organsisations- og ledelsesteori og projektledelse med særlig vægt på frivillige organisationer.

Fagområder

1) Organisations- og ledelsesteori med sælig vægt på frivillige organisationer: Selvledelse, Organisationskultur, Frivillighed, Projektledelse, Organisatorisk innovation, Coaching og mentorskab, Konflikthåndtering, Den gode samtale, samt Psykisk førstehjælp og selvmordsforebyggelse.

2) Virksomhedskommunikation i og ud fra kristendomsrelaterede og værdibaserede organisationer: Intern og ekstern virksomhedskommunikation

3) Kommunikationsstrategi og tilrettelæggelse af kommunikation

4) Meider og pressearbejde

5) Praktisk markedsføring

6) Tekstforfatning

Afsluttende bachelorforløb

Kristendom, Kultur & Kommunikation afsluttes med et bachelorprojekt på 8. semester.

Fagområder:

Bachelorprojektet er en afsluttende opgave på mellem 20 og 30 sider, og det skal indeholde en kombination af teoretisk og praktisk viden og færdigheder.

Projektet skal tage udgangspunkt i et fagligt emne fra uddannelsen og det arbejdsmarked uddannelsen retter sig imod.

Bachelorprojektet bedømmes ved en afsluttende prøve, og der gives en samlet karakter for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation ved prøven.

Prøven er individuel, men du kan sagtens udarbejde projektet i en studiegruppe.