Studievejledning

Eva Aggernæs

Eva Aggernæs

Studie- og SPS-vejleder

T: 38 38 44 59
E: evsa@ucdiakonissen.dk

 

Tanja Jørgensen

Tanja Jørgensen

SU og SPS-vejleder

T: 38 38 44 43
E: tajo@ucdiakonissen.dk

Studievejledning

Studievejlederen er til rådighed for vejledning inden for områderne:

 • barselsorlov 
 • faglige problemer
 • fremtidige karrieremuligheder; efter- og videreuddannelse, job og ansættelsesmuligheder 
 • gennemføre uddannelsen
 • klagemuligheder i forbindelse med ikke beståede prøver 
 • krav og forventninger i uddannelsesforløbet 
 • orlov og merit 
 • overflytning 
 • personlige problemer, der har betydning for gennemførelse af studiet 
 • SPS (specialpædagogisk støtte) ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse  
 • studieteknik/metodik, eksamen og evt. eksamensnervøsitet
 • studietvivl eller studietræthed 
 • ændret uddannelsesforløb efter sygdom, barsel eller orlov 

Læs mere her om studie og karriere via dette link:
Studie- og karrierevejledning 

SU og SPS

Har du spørgsmål i forbindelse med din SU eller SPS?

Hos SU-vejlederen får du information og vejledning om SU og SPS 
Det meste der har med din SU at gøre foregår via link til www.su.dk

Du skal søge SU digitalt

Du søger om SU via link til www.su.dk
Her logger du ind på minSU.
Som login anvendes NemID.

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Uddannelsen er SU berettiget. Derfor kan du søge om SU, så snart du er optaget på studiet.

SU tildeles i form af et klippekortsystem. Et klip svarer til en måneds SU, som udbetales månedsvis forud.

Studielån

Foruden SU’en kan du søge studielån for enkelte måneder eller for hele studietiden.

Supplerende SU-lån

Har du børn, findes der også supplerende SU-lån.

Rabat til transportudgifter

SU giver dig også mulighed for rabat på udgifterne til offentlige transportmidler

Handicaptillæg

Hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om handicaptillæg.
Link til information om handicaptillæg

SPS

Du har mulighed for at søge socialpædagogisk støtte (SPS). Se længere nede på siden

Merit

Merit kan enten gives efter en konkret vurdering til den enkelte ansøger, til ansøgere med på forhånd fastlagte uddannelsesforudsætninger eller som en del af regler i forbindelse med optagelse på bestemte uddannelser.

Har du tidligere gennemført en videregående uddannelse eller dele af en sådan i Danmark eller udlandet, og mener du, at den kan erstatte en del af den uddannelse, som du ønsker optagelse på, kan du søge om at få merit i dit nye uddannelsesforløb.

Hvornår kan der være mulighed for at få merit?

Afbrudt uddannelse
Har du tidligere været indskrevet på en videregående uddannelse – men afbrudt den, kan der være mulighed for, at du søger merit eller for de dele af uddannelsen, som du har gennemført. Du skal henvende dig til studievejlederen på den uddannelse, du ønsker at søge ind på. Her vil du blive vejledt til, hvordan du laver en ansøgning om godkendelse af merit. Det er uddannelsesstedet, som træffer afgørelsen.

Overflytning fra et andet uddannelsessted

Hvis du er studerende på en anden uddannelsesinstitution og ønsker at skifte til samme uddannelse, men til UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen, skal du henvende dig direkte til den uddannelse, som du gerne vil overflyttes til. Studievejlederen vil vejlede dig videre i processen.

Tidligere gennemført en anden uddannelse

Har du en anden videregående uddannelse og ønsker optagelse på UC Diakonissestiftelsen, kan der være mulighed for, at du kan få merit for dele af din nuværende uddannelse. Du skal henvende dig til studievejlederen, som vil vejlede dig om, hvordan du laver en ansøgning om godkendelse af merit. Det er uddannelsesstedet, som træffer afgørelse, om du kan få merit.

Bemærk
Der tildeles ikke forhåndsmerit, dvs. du kan ikke forud for din optagelse få at vide, om du kan få merit for allerede gennemført uddannelse. Merit tildeles først efter optagelse.

Klager over afgørelser om merit

Hvis du har søgt merit på en dansk uddannelse, og du er utilfreds med den afgørelse, du har modtaget, så kan du klage til Kvalifikationsnævnet www.iu.dk
Du skal stile klagen til Kvalifikationsnævnet, men sende den til den uddannelsesinstitution, som har truffet afgørelsen – og den skal være fremme senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du klager over formelle fejl i behandlingen af en sag eller drejer din klage sig om retlige forhold, så kan Kvalifikationsnævnet ikke tage stilling til den. På din uddannelsesinstitution kan du få vejledning om, hvor du kan klage over retlige forhold. Uddannelsesinstitutionen er forpligtet til at give dig klagevejledning.

Orlov

Orlov kan fortrinsvis bevilges efter afsluttet semester.
 
Orlovens varighed og tidspunkt for genoptagelse af uddannelsen skal aftales med studievejlederen før orlovens begyndelse.

Orlovens varighed er normalt max. ½ år,  men kan under særlige omstændigheder forlænges til 1 år.

Orlov kan sædvanligvis kun bevilges en gang under uddannelsesforløbet.

Den studerende, der er under orlov, kan ikke deltage i undervisningen og ikke indstille sig til prøver og eksamen.

Ansøgning om orlov skal være skriftlig og begrundet og stiles til UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsens studievejledning.

Ovenstående retningslinjer omfatter ikke orlov, der er begrundet i barsel, adoption, sygdom, værnepligt mv.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Du søger om specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der giver dig et handicap som betyder, at du har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse.

Formålet med SPS er at sikre, at du uanset funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse på lige fod med andre studerende. Støtte kan bl.a. bestå af diverse hjælpemidler og andet, som kan hjælpe dig i undervisningen, i klinikken eller til eksamen.

Støtte gives til nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som kan støtte dig i undervisningen, i praktikken eller til eksamen.

Der gives kun støtte, hvis det er muligt at kompensere for din funktionsnedsættelse til den uddannelse, du har søgt.

Du kan ikke få støtte til leveomkostninger, transport mv. Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS.
Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, ordblindhed mv. Det kan fx være praktisk medhjælp, tegnsprogstolk, kurser, it-hjælpemidler, sekretærbistand mv.

Hvem kan søge? Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS. Målgruppen for SPS er defineret bredt og inkluderer bl.a. bevægelseshandicap, blinde, døve, psykisk syge, udviklingsforstyrrelser samt ord- og talblindhed mv. Støtten som ydes kan fx være praktisk medhjælp, tegnsprogstolk, it-hjælpemidler, studiestøttetimer, sekretærbistand mm.

Søger du optagelse på UC Diakonissestiftelsen, søger du på lige fod med andre studerende.

Vi anbefaler, at du hurtigt efter optagelse gør opmærksom på, at du har behov for støtte. 
Dét gør du ved at kontakte studievejleder/SPS-vejleder for at afklare hvilke vanskeligheder din funktionsnedsættelse giver i relation til din uddannelse, og for at afklare kompensationsmulighederne.

Du bør før ansøgning kontakte studievejlederen for at afklare valg af uddannelse og muligheder for at kompensere for funktionsnedsættelsen.

Dokumentation

For at opnå specialpædagogisk støtte kræver det dokumentation fra en speciallæge. Det er vigtigt, at din funktionsnedsættelse er angivet ved en diagnose. Derudover skal der medfølge en redegørelse for, hvordan diagnosen påvirker din arbejdsevne og lignende forhold i studiet. 

Hvis du ikke på forhånd har den krævede dokumentation, og du er i tvivl eller har en formodning om, at du har en funktionsnedsættelse, der påvirker dine studiemuligheder – kan du søge SPS for en udredning. En udredning vil mere præcist kortlægge, hvad din situation er samt anbefale, hvilken SPS-støtte du vil have glæde af.

Yderligere information link til www.spsu.dk

Studiefaglige samtaler

Studiefaglige samtaler er et af vores vigtige tiltag til at støtte dig som som studerende i uddannelsesforløbet.

Hensigten med studiefaglige samtaler er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i studiet og øge muligheden for at træffe begrundede faglige valg i forhold til egen læring og trivsel i såvel den teoretiske som den kliniske del.

1. studiefaglige samtale
Hver studerende vil under hele uddannelsesforløbet være tilknyttet en underviser. De studiefaglige samtaler vil være tilrettelagt således at den 1. samtale afholdes inden for de første tre måneder af studiet. Indholdet af denne samtale vil dreje sig om studiestarten og trivslen på studiet.

2. studiefaglige samtale 
Vi evaluerer det forudgående forløb samt udarbejdelser mål for den fremtidige faglige og personlige udvikling. 

Opfølgende karrierevejledning
-tilrettelægges af studievejlederen